TAILIEUCHUNG - Bài giảng Công cụ kiểm thử phần mềm: Giới thiệu môn học - GV. Trương Phước Lộc

Bài giảng Công cụ kiểm thử phần mềm: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. | Bài giảng Công cụ kiểm thử phần mềm Giới thiệu môn học - GV. Trương Phước Lộc 1 22 18 Công cụ kiểm thử phần mềm GV. Trương Phước Lộc Nội dung Thông tin Liên hệ Nội dung Môn học Phương thức Đánh giá 4Yêu cầu Về nhà Giới thiệu môn học 1 1 22 18 Giới thiệu môn học THÔNG TIN LIÊN HỆ Thông tin Liên hệ Moodle p http Tài liệu môn học p https drive folders 0B2b86- LVjrDBZFYtTWxYNGFtODQ usp sharing FB Group Thảo luận p https groups 11166525217 02176 Trương Phước Lộc p tploc@ 2 1 22 18 Một số quy tắc Quy tắc gửi Email p Subject Mã môn . Mã lớp - MSSV Ma_Nhom -Nội dung tiêu đề p Ví dụ CCKCPM . 16CK4 -1612001-Xin phuc khao diem bai tap 1 Giới thiệu môn học NỘI DUNG MÔN HỌC 3 1 22 18 Mục tiêu môn học Hiểu các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm Thực hiện Qui trình kiểm thử phần mềm p Lập kế hoạch hiểu p Thiết kế Test Case p Thực thi Test Case p Báo cáo lỗi p Sử dụng một số công cụ hỗ trợ Nội dung môn học Bài 1 Tổng quan kiểm thử Bài 2 Test plan Bài 3 Test design Bài 4 Test cases Bài 5 Test report Bài 6 Công cụ quản lý Bài 7 Kiểm thử đơn vị Bài 8 Kiểm thử tự động Bài 9 Kiểm thử giao diện web Bài 10 Kiểm thử hiệu năng Bài 11 Kiểm thử trên môi trường mobile 4 1 22 18 Tài liệu tham khảo 1 The Art of Software testing 2 Testing Computer Software 3 Software testing - Testing across the entire software development life cycle 4 Practical Software Testing 5 Một số kỹ thuật kiểm thử phần mềm Tổ chức lớp học Nhóm p 4-5 SV p Công việc Seminar mỗi nhóm 1 chủ đề Đồ án Bài tập nhóm về nhà Làm việc theo nhóm trên lớp lý thuyết Cá nhân p Công việc hàng tuần Đọc slide sách tham khảo Thảo luận trên diễn đàn môn học p Bài tập cá nhân thực hành p Hoạt động trên lớp 5 1 22 18 Giới thiệu môn học PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ Đánh giá kết quả môn học Thang điểm môn học Thi cuối kỳ Viết 50 Đồ án 25 Đồ án Bài tập Bài tập 25 p Tìm hiểu và trình bày công cụ p Bài tập Kiểm tra trên lớp lý thuyết p Bài tập Kiểm tra trên lớp .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.