TAILIEUCHUNG - Bài giảng Công cụ kiểm thử phần mềm: Bài 5 - GV. Trương Phước Lộc

Bài giảng "Công cụ kiểm thử phần mềm - Bài 5: Báo cáo kiểm thử phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Bug report, test summary report, vòng đời lỗi phần mềm. | Bài giảng Công cụ kiểm thử phần mềm Bài 5 - GV. Trương Phước Lộc Bài 5 Báo cáo kiểm thử phần mềm Công cụ kiểm thử phần mềm 1 Nội dung Bug report Test summary report Vòng đời lỗi phần mềm 2 4 2015 Công cụ kiểm thử phần mềm 2 Tài liệu kiểm thử Test Plan Test Data Test Cases Test Script Test Results Incident Defect Report Test Summary Report Test analysis 2 4 2015 Công cụ kiểm thử phần mềm 3 Bug Report Báo cáo lỗi cho mỗi test case failed Cung cấp thông tin chi tiết về sự cố hoặc lỗi cho những bên liên quan Người phát triển sửalỗi Người quản lý quyết định tài nguyên cấp phát ưu tiên Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật nắm bắt thông tin thực hiện chuẩn bị Kiểm thử viên cần biết trạng thái của hệ thống hiện tại 2 4 2015 Công cụ kiểm thử phần mềm 4 Nội dung báo cáo lỗi 1. Bug ID 2. Function name 3. Problem summary 4. How to reproduce it 5. Reported by 6. Date 7. Assign to 8. Status 9. Priority 10. Severity 2 4 2015 Công cụ kiểm thử phần mềm 5 1. Bug ID Mã định danh để phân biệt các bug khác Bug ID khác với Test case ID 2 4 2015 Công cụ kiểm thử phần mềm 6 2. Function name Tên chức năng lỗi được phát hiện Ví dụ Đăng nhập Đăng ký Danh sách tài khoản Thêm tài khoản Xóa tài khoản 2 4 2015 Công cụ kiểm thử phần mềm 7 3. Problem summary Tóm tắt nội dung lỗi Mô tả lại mục đích của test case và kết quả thực tế không như kết quả mong đợi Ví dụ Không thông báo lỗi khi đăng ký tài khoản đã tồn tại Không thông báo lỗi khi ô email bỏ trống Không thông báo lỗi khi số khách quá số lượng qui định Tiền phòng tính sai trong trường hợp ngày đi ngày đến 2 4 2015 Công cụ kiểm thử phần mềm 8 4. How to reproduce it Mô tả các bước để tái hiện lại lỗi Dùng lại test step expected result và actual result Ví dụ 1. Vào chức năng tính tiền phòng 2. Nhập Ngày đến là 1 1 3. Nhập Ngày đi là 1 1 4. Chọn Loại phòng là A 5. Nhập Số khách là 1 6. Nhập Dịch vụ là 0 7. Bấm Tính tiền Mong đợi số tiền là 450 và kết quả thực tế là 0 2 4 2015 Công cụ kiểm thử phần mềm 9 Nội dung báo cáo lỗi 5. Reported by Người tạo ra .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.