TAILIEUCHUNG - Ebook Khoa học - Công nghệ Malt và bia (in lần thứ hai): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quá trình lên men bia, lọc trong và bão hòa CO2, hoàn thiện sản phẩm, đánh giá chất lượng bia thành phẩm, hệ thống tảy sạch và khử trùng, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường của nhà máy bia, . | Chương 8 QUÁ TRÌNH LÊN MEN BIA . MỤC ĐÍCH Theo định nghĩa cùa Pasteur lèn men ỉà sự sổng không cổ khồng khf lèn men bia côn là mội quá trình yếm khí và toả nhi t dưới tác động cùa nấm men. Tổn tại nhiều dạng lên men khác nhau hiếu khí hoẠc yếm khí. Quá trình sản xuất bia bao góm duy nhất quá trình lên men rượu ngoại irứ một số bia khỏng cổn từ ngtiốn cơ chất cacbonhyđrat có khả năng lèn men và cho ra các sản phđm lèn men là rượu rượu etylic và rượu bậc cao các axiĩ. cste và khí cacbonic . CÁC BIẾN ĐỔI SINH HÓA TRONG QUÁ TRÌNH LÊN MEN Nấm men có thổ phát triển cà ở diổư kiện kị khí và hiếu khí. Ớ đi4u kiện hiếu khỉ thi các tế bào được hổ hấp. côn ở điểu kiện kị khí thì len men. Chi cỗ phương thức lốn men được áp dụng ưong sàn xuất bia. Pasteur đă định nghĩa quá trình len men là cuộc sống không cổ không khí và dây là sự mô tả râì đúng cho quá trình lôn men bid. Đè quá trình diẻn ra thì nâm men bia đòí hòi mổi trường dinh dưỡng Dịch chiết malt có chứa lất cả các chất dinh dưỡng mà nám men bia đòi hôi. Việc thiêu hụt các chất dinh dưỡng này sẻ dân đến quố trinh lén men mất cân bằng và không hoàn toàn. . Quá trình lèn men đường tạo rượu etylíc co2 Đường và các axịt amin thấm qua màng tế bào nhờ các enzym perineaza dó la những enzym dạc hiệu với một đường hoặc một axil amin. Đường thấm vằo mảng tế bào theo thứ tự sau glucoza fructoza saccaroza. inaltozn. Khả nông sinh ổng hợp enzym permeaza biến đổi luỳ thuộc vào cốc chừng ớ dó có sự khác nhau vế díéư kỉộn cùa quá rinh lên men makoza và nhai là lẽn men maltotrioza trong khi báo quàn ờ nhiệt dồ lạnh nhiổu hoặc ít. Khi quổ trình lên men bi ngừng thưởng là do sự mất khỏ nâng tổng hợp các enzym pcrmcaza cùa nấm men đẠc biêt là dối với các dường makoza maltotrioza . nhưng didu này cũng có thé do những nguyẻn nhân khác. Trong quá trình len men nấm men ùa ra các aminoaxít các hợp chất peptit dó là những chết sê tạo nôn chất lượng câm quan của bia. Các ioại đường có ihể lén men được trong dịch chiồì malt lã maltoZcL .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.