TAILIEUCHUNG - Ebook Khoa học - Công nghệ Malt và bia (in lần thứ hai): Phần 1

Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Lịch sử công nghệ ngành sản xuất bia, hạt đại mạch, các nguyên liệu phụ sản xuất bia, hoa houblon, nước và nguyên liệu thay thế, nấm men bia, công nghệ sản xuất malt, quá trình sản xuất dịch đường. . | ĐẠI HỌC TRƯỞNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI BÁCH KHOA GS. TS. NGUYEN THỊ HIEN CHÚ BIÊN PGS. TS. LÊ THANH MAI ThS. LÊ THỊ LAN CHI ThS. NGUYỄN TIEN THÀNH ThS. LÊ VIẾT THẮNG KHOA HOC-CONG NGHE TO NHA XUAT BAN KHOA HỌC VA KY THUẠT I S 3 w 3 M QtK Mỉd dỉirt Sỹìtt TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI GS. TS. NGUYỄN THỊ HIỀN Chủ biên PGS. TS. LÊ THANH MAI ThS. LÊ THỊ LAN CH ThS. NGUYỄN TIẾN THÀNH ThS. LÊ VIET THẮNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ MALT VÀ BIA In lần thứ 2 Ạ Ặ í. . ỉ 1 7 . TRỰÔNC fỊ _ Ỹ ti r Ị 1 7. - A. 1 1 1 -1 THƯ VIỆN sg KCB 4U . 02 Ẩo 1 - . - V- I NHÀ XUẤT BẲN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NÔI MỞ ĐẦU Cuốn sách Khoa học Công nghé Mali vá Bia là một cuốn giáo ưinh sách đã được tập hợp vd chđí lọc từ nhiêu tư liệu vệ khoa học vầ cổng nghệ sắn xuất malt vổ bia của các nước khác nhau Anh Pháp Nga Tiệp để phục vụ chữ các đổi tượng khác nhau như sinh viên cán bộ làm việc liên ngành. Chứng tôi đã chuấn bị tư liệu chữ cuốn sách này gán ỉ5 nám qua lừ nhìéư nguồn khác nhau. Ban tác già chủng tôi cung xin chân thành cám ơn Nhà xuất bàn Khoa học và Kỹ thuụt một sổ sình vièn ngành công nghệ lẻn men các đổng nghiệp và gia đỉnh đã hỗ trợ cung cấp thông tin và in áh ỉàì liệu này. Tuy tộợ thể tác già đã cố gang hoán Chĩnh Ciiôh sách nhưng chấc không thể tránh khỏi những thiểu sót ở ỉđn in đâu tiên. Chúng tôi mong bạn đọc góp ý đề chúng tôi sửa chừa vằ hoàn thiện cho bản ìn ỉđn sau ỉ ốt hơn để phục vụ bọn đọc và người học được tốt hơn. Thay mứt Đan tác già Chủ biên GS. TS. Nguyen Thj .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.