TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra tập trung môn Toán 12 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THPT Định Quân

Đề kiểm tra tập trung môn Toán 12 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THPT Định Quân được chia sẻ dưới đây giúp các em có thể kiểm tra kiến thức của bản thân qua đó ôn tập tốt hơn. Đây cũng là là tài liệu bổ ích không chỉ giúp các em học sinh ôn thi mà còn giúp các thầy cô sử dụng trong quá trình giảng dạy của mình. | Đề kiểm tra tập trung môn Toán 12 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THPT Định Quân Trang 1/3 - Mã đề: 154 - SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI KIỂM TRA TẬP TRUNG NĂM HỌC 2018 - 2019 TRƯỜNG THPT ĐỊNH QUÁN MÔN TOÁN – Khối lớp 12 Thời gian làm bài : 45 phút (Đề có 03 trang) (không kể thời gian phát đề) Họ và tên học sinh :. Số báo danh : . Mã đề 154 5 2 Câu 1. Cho f x dx 10 . Khi đó 2 4 f x dx bằng: 2 5 . . . . Câu 2. Tính tích phân I cos 3 x sin . 0 1 4 1 A. I . B. I 4 . C. I . D. I 0 . 4 4 Câu 3. Hàm số nào sau đây không phải là nguyên hàm của hàm số f x x 3 ? 4 x 3 x 3 x 3 5 5 5 A. F x 1 . B. F x 2018 . C. F x x. 5 5 5 x 3 . 5 D. F x 5 e 3 ln x Câu 4. Biến đổi dx thành f t dt , với t ln x 2 . Khi đó f t là hàm nào trong các hàm 2 1 x ln x 2 2 số sau? 2 1 1 2 2 1 2 1 A. f t . B. f t . C. f t 2 . D. f t 2 . t2 t t 2 t t t t t 0 2 3x 5 x 1 2 Câu 5. Giả sử rằng I dx a ln b . Khi đó, giá trị của a + 2b là 1 x 2 3 . . . . Câu 6. Tính e .e dx ta được kết quả nào sau đây? x x 1 1 2 x 1 A. 2e 2 x 1 C . B. e C C. e2 x 1 C . D. e x .e x 1 C . 2 2 Câu 7. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y , trục hoành, đường thẳng x = 0 và x 1 2 đường thẳng x = 4 là: 4 8 2 8 A. S . B. S . C. S . D. S . 25 5 25 5 2 1 Câu 8. Tìm nguyên hàm của hàm số f x 3 x x 2 1 3 2 2 1 3 A. 3 x dx x ln x C B. 3 x dx x ln x C x 2 x 2 1 2 1 2 C. 3 x dx 3 x ln x C D. 3 x dx 6 x ln x C x x Câu 9. Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong y 2 cos x , trục hoành và các đường thẳng x 0, x . Khối tròn xoay

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.