TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra số 3 môn Toán 12 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THPT Đoàn Thượng

Mời các bạn học sinh cùng tham khảo “Đề kiểm tra số 3 môn Toán 12 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THPT Đoàn Thượng” sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao! | Đề kiểm tra số 3 môn Toán 12 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THPT Đoàn Thượng SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA SỐ 3, NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG THPT ĐOÀN Môn: TOÁN 12 THƯỢNG Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian giao đề) MÃ ĐỀ THI: 964 ( Đề gồm 3 trang, 25 câu hỏi) - Họ và tên thí sinh: – Số báo danh : Câu 1. [1] Cho a, b là các số thực dương và m, n là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây là sai? D. ( x m ) = x . n A. x m . y n = ( xy ) B. ( xy ) = x n . y n . m+n n . C. x m .x n = x m + n . 1 Câu 2. [2] Tập nghiệm của bất phương trình log 1 2 > log 2 ( x − 7 ) là 2 x + 4x − 5 A. S = ( −∞;1) . B. S = ( −∞;7 ) . C. S = ( −2; +∞ ) . D. = S ( 7; +∞ ) . Câu 3. y e x + e − x . Tính y′′ (1) . [2] Cho hàm số = 1 1 1 1 A. e + . B. e − . C. −e + . D. −e − . e e e e 2 Câu 4. [2] Gọi x1 , x2 là nghiệm của phương trình 3x −4 = π logπ 243 . Tính giá trị của biểu thức M = x1 x2 . A. M = 9. B. M = −25. C. M = −3. D. M = −9. Câu 5. [1] Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến trên ? x x x x π 2 2 e +1 A. y = . B. y = . C. y = . D. y = . 4 e 3 +1 π [1] Tìm tập xác định của hàm số y = ( 3 x 2 + x − 4 ) −2019 Câu 6. ? 4 A. . B. −∞; − ∪ (1; + ∞ ) . 3 4 4 C. \ − ; 1 . D. ( −∞; − 1] ∪ ; + ∞ . 3 3 2x Câu 7. [2] Cho hàm số y = − 2 x + 3 . Mệnh đề nào sau đây sai? ln 2 2 A. Hàm số đồng biến trên khoảng ( 0; +∞ ) . B. Hàm số có giá trị cực tiểu là=y +1. ln 2 C. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( −∞;0 ) . D. Hàm số đạt cực trị tại x = 1 . Câu 8. x 2 log 3 (1 − x ) trên [2] Gọi a; b lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y =+ đoạn [ −2;0] . Tổng a + b bằng A. 6 . B. 7 . C. 5 . D. 0 . Câu 9. [4] Tìm tập hợp tất cả giá trị của tham số thực m để phương trình log 22 x + 4 log 2 x − m = 0 có .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.