TAILIEUCHUNG - Xác định chi phí logistics của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics

Nội dung bài viết đề cập áp dụng mô hình hệ thống logistics trong nền kinh tế quốc dân, chi phí logistics của các doanh nghiệp LSP được xác định tương ứng với các dịch vụ mà các doanh nghiệp cung ứng, thường bao gồm: chi phí vận tải, chi phí kho bãi, chi phí hải quan, chi phí của dịch vụ tạo giá trị gia tăng, và các chi phí khác. | KINH TEÁ VAØ HOÄI NHAÄP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ LOGISTICS CỦA DOANH NGHIỆP CUNG ỨNG DỊCH VỤ LOGISTICS Nguyễn Thị Yến* Tóm tắt Cho đến nay vẫn chưa có khái niệm thống nhất về chi phí logistics của doanh nghiệp nhưng đa số các nhà nghiên cứu thường sử dụng khái niệm chi phí logistics do Lampert (1976) đưa ra. Theo đó dễ dàng xác định các thành phần của chi phí logistics để có thể đưa ra các phương án tối ưu cắt giảm chi phí logistics, đây cũng là vấn đề cấp thiết đối với các doanh nghiệp trong đó có doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics (Logistics service provider - LSP). Áp dụng mô hình hệ thống logistics trong nền kinh tế quốc dân, chi phí logistics của các doanh nghiệp LSP được xác định tương ứng với các dịch vụ mà các doanh nghiệp cung ứng, thường bao gồm: chi phí vận tải, chi phí kho bãi, chi phí hải quan, chi phí của dịch vụ tạo giá trị gia tăng, và các chi phí khác. Từ khóa: chi phí logistics, doanh nghiệp, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics, LSP. Mã số: . Ngày nhận bài: 22/09/2014. Ngày hoàn thành biên tập: 04/11/2015. Ngày duyệt đăng: 25/11/2015. Abstract The concept of logistics cost hasn’t defined unanimously until now, but most of enterprises use the concept of Lampert (1976). Following that, it is easy to determine the components of logistics cost in order to give efficient solutions in cutting logistics cost, which is also an important issue for enterprises as well as the logistics service provider (LSP). When applying the logistics system model in the economics, LSP’s logistics cost is determined in term of enterprises’ services, including transportation cost, warehousing cost, customs cost, cost of services creating added value, and other costs Key words: enterprises, logistics cost, logistics service provider, LSP. Paper No. . Date of receipt: 22/09/2015. Date of revision: 04/11/2015. Date of approval: 25/11/2015. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics (LSP) là doanh nghiệp có chức năng giải quyết bài toán logistics cho các .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.