TAILIEUCHUNG - Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong bối cảnh ký kết hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Bài viết phân tích tình hình, làm rõ cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam khi tham gia TPP; đồng thời đề xuất một số biện pháp chính nhằm giúp các doanh nghiệp tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, góp phần thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam. bài viết. | KINH TEÁ VAØ HOÄI NHAÄP CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) Nguyễn Duy Hùng* Tóm tắt Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được đánh giá là hiệp định của thế kỷ XXI. Với những lợi ích to lớn, TPP kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ vượt qua khủng hoảng và phát triển bền vững trong thời gian tới. Hiện nay cả nước ta có gần doanh nghiệp, trong đó khoảng 97% là doanh nghiệp vừa và nhỏ, với số vốn đăng ký gần 1400 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 20 triệu người. Bài viết phân tích tình hình, làm rõ cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam khi tham gia TPP; đồng thời đề xuất một số biện pháp chính nhằm giúp các doanh nghiệp tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, góp phần thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam. Từ khóa: TPP, DNVVN, hội nhập, cơ hội, thách thức. Mã số: . Ngày nhận bài: 16/12/2015. Ngày hoàn thành biên tập: 31/12/2015. Ngày duyệt đăng: 10/01/2016 . Summary Tran - Pacific Partnership (TPP) is well known as a model for 21st century trade agreements. With a huge benefit, TPP is expected to help the Vietnamese enterprises overcome the crisis and reach the level of sustainable development. According to General Statistic Organization, There are more than 500,000 enterprises in Vietnam in whichsmall and medium enterprises (SMEs) account for 97% total number of enterprises, 40% GDP, and 51% of employmentwith registered capital of nearly 1,400 billion VND, creating employment for around 20 million paper analyzes the situation and clarify the opportunities and challenges of small and medium enterprises Vietnam joining the TPP. Base on the result, the paper will give some recommendations for SMEs in Vietnam to take the opportunites and overcome the threats. Key words: TPP, SMEs, intergration, opportunities, threats Paper No. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.