TAILIEUCHUNG - Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời bài hát. - Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Lưu Hữu Phước viết - Đọc và ráp được lời bài TĐN số 8 | Tiết 29 Ôn Tập Bài Hát Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan Nhạc và Lời Lưu Hữu Phước Tập Đọc Nhạc TĐN Số 8 I Mục tiêu - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát hát đều giọng to rỏ lời bài hát. - Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Lưu Hữu Phước viết. - Đọc và ráp được lời bài TĐN số 8 Il Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mâu. - Hát chuẩn xác bài hát. III Hoạt động dạy học chủ yếu - Ổn định tổ chức lớp nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ. Bài mới Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh Hoạt động 1 Ôn tập bài hát Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều - HS thực hiện. hình thức. Hát đồng thanh Hát theo dãy Hát cá nhân. - Cho học sinh tự nhận xét - HS nhận xét. - Giáo viên nhận xét - HS chú ý. - Giáo viên hỏi học sinh bài hát có tên là gì Bài hát do - HS trả lời. nhạc sĩ nào viết Bài Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan Nhạc Sĩ Lưu Hữu Phước. - Cho học sinh tự nhận xét - Giáo viên nhận xét - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. Hoạt động 2 TĐN Số 8 Bầu Trời Xanh - Giới thiệu bài TĐN Số 8. - HS nhận xét - Giáo viên cho học sinh tập cao độ từ 1-2 phút. - HS lắng nghe. - Tập tiết tấu Giáo viên ghi mâu tiết tấu lên bảng - HS thực hiện. ĩ Ĩ-I f - HS chú ý. - Giáo viên gõ mâu và yêu cầu học sinh gõ lại. - HS thực hiện. - Giáo viên cho học sinh xung phong gõ lại. - HS thực hiện. - Tap đọc nhạc Giáo viên đàn mâu giai điệu cả bài. - HS lắng nghe. - Giáo viên đọc mâu từng câu một và cho học sinh đọc lại môi câu cho học sinh đọc lại từ 2 đến 3 lần để thuộc tiết tấu. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh đọc cả bài và ghép - HS thực hiện. lời bài TĐN Số 8 - Cho các tổ chuẩn bị và cử đại diện lên bảng đọc lại. - HS thực hiện. - Giáo viên nhận xét. Cũng cố dặn dò - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - HS thực hiện. - Khen những em hát tốt biêu diễn tốt trong giờ