TAILIEUCHUNG - Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Chú Voi Con Ở Bản Đôn ( Nhạc và Lời: Phạm Tuyên)

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời bài hát. - Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Phạm Tuyên viết - Đọc và ráp được lời bài TĐN số 7 | Tiết 27 Ôn Tập Bài Hát Chú Voi Con Ở Bản Đôn Nhạc và Lời Phạm Tuyên Tập Đọc Nhạc TĐN Số 7 I Mục tiêu - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát hát đều giọng to rỏ lời bài hát. - Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Phạm Tuyên viết. - Đọc và ráp được lời bài TĐN số 7 Il Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mâu. - Hát chuẩn xác bài hát. III Hoạt động dạy học chủ yếu - Ổn định tổ chức lớp nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học. Bài mới Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh Hoạt động 1 Ôn tập bài hát Chú Voi Con Ớ Bản Đôn. - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều hình thức. - Cho học sinh tự nhận xét - Giáo viên nhận xét - Giáo viên hỏi học sinh bài hát có tên là gì Bài hát do nhạc sĩ nào viết - Cho học sinh tự nhận xét - Giáo viên nhận xét - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. Hoạt động 2 TĐN Số 7 Đồng Lúa Bên Sông - Giới thiệu bài TĐN Số 7. - Giáo viên cho học sinh tập cao độ từ 1-2 phút. - HS thực hiện. Hát đồng thanh Hát theo dãy Hát cá nhân. - HS nhận xét. - HS chú ý. - HS trả lời. Bài Chú Voi Con Ớ Bản Đôn. Nhạc Sĩ Phạm tuyên. - HS nhận xét - Tập tiết tấu Gi áo viêỉ ĩ ghi mâu tiế tấu lên bảng - HS lắng nghe. - HS thực hiện. - HS chú ý. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS lắng nghe. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. X 2 . fÁ A 4 4 4 S _4 4 4 -i ei - Giáo viên gõ mâu và yêu cầu học sinh gõ lại. - Giáo viên cho học sinh xung phong gõ lại. - Tap đọc nhạc Giáo viên đàn mâu giai điệu cả bài. - Giáo viên đọc mâu từng câu một và cho học sinh đọc lại môi câu cho học sinh đọc lại từ 2 đến 3 lần để thuộc tiết tấu. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh đọc cả bài và ghép lời bài TĐN Số 7 - Cho các tổ chuẩn bị và cử đại diện lên bảng đọc lại. - Giáo viên nhận xét. Cũng cố dặn dò - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc .