TAILIEUCHUNG - Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Học Hát Bài: Chim Sáo (Dân ca Khơ Me – Sưu tầm: Đặng Nguyên)

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài dân ca dân tộc Khơ Me do Đặng Nguyên Sưu Tầm. | Tiết 23 Học Hát Bài Chim Sáo Dân ca Khơ Me - Sưu tầm Đặng Nguyên I Mục tiêu - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát hát đều giọng to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài dân ca dân tộc Khơ Me do Đặng Nguyên Sưu Tầm. Il Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mâu. - Hát chuẩn xác bài hát. III Hoạt động dạy học chủ yếu - Ổn định tổ chức lớp nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học. - Bài mới Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh Hoạt động 1 Dạy hát bài Chim Saó - Giới thiệu bài hát tác giả. - GVcho học sinh nghe bài hát mâu. - Hướng dân học sinh tập đọc lời ca theo iết tấu của bài hát - HS lắng nghe. - HS nghe mâu. - HS thực hiện. - Tập hát từng câu môi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 - HS thực hiện. lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hảt nhiều lần dưới nhiều hình thức. - HS thực hiện. Hát đồng thanh Hát theo dãy - Cho học sinh tự nhận xét Hát cá nhân. - Giáo viên nhận xét - HS nhận xét. - Giảo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. - HS chú ý. Hoạt động 2 Hát kết hợp vận động phụ hoạ - Yêu cầu học sinh hát bài hảt kết hợp vô tay theo nhịp của b u V V V V V V V V - HS thực hiện. jd k - c - - Ị - s ề L ể A -T T Tấu A A A A A F A A A Trong rừng cây xanh sáo đùa sấo bay. Trong rừng cây - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vô tay theo tiết tấu của bài - Giáo viên hỏi học sinh bài hát có tên là gì Dân ca dân tộc nào - HS nhận xét - Giáo viên nhận xét - Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài hát Cũng cố dăn dò - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt biêu diên tốt trong giờ học nhắc nhở những em hát chưa tốt chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. - HS thực hiện. - HS trả lời. Bài Chim Sáo.