TAILIEUCHUNG - Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Học Hát Bài: Chúc Mừng (Nhạc: Nga; Lời :Hoàng Lân) I/Mục tiêu: - Hát

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát của nước Nga lời do nhạc sĩ Hoàng Lân viết. | Tiết 19 Học Hát Bài Chúc Mừng Nhạc Nga Lời Hoàng Lân I Mục tiêu - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát hát đều giọng to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát của nước Nga lời do nhạc sĩ Hoàng Lân viết. Il Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mâu. - Hát chuẩn xác bài hát. III Hoạt động dạy học chủ yếu - Ổn định tổ chức lớp nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học. - Bài mới Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh Hoạt động 1 Dạy hát bài Chủc Mừng - Giới thiệu bài hát tác giả. - GVcho học sinh nghe bài hát mâu. - Hướng dân học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát - Tập hát từng câu môi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức. - Cho học sinh tự nhận xét - Giáo viên nhận xét - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát Hoạt động 2 Hát kết hợp vận động phụ hoạ - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vô tay theo nhịp của b - vvv vvv vvv - HS lắng nghe. - HS nghe mâu. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. Hát đồng thanh Hát theo dãy Hát cá nhân. - HS nhận xét. - HS chú ý. - HS thực hiện. o X s 1 ĩ X ĩ A Ã ĩ Củng đàn cùng hdt vang lừng họp vào ngày - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vô tay theo tiết tấu của bài - HS thực hiện. - Giáo viên hỏi học sinh bài hát có tên là gì Nhạc của nước nào Lời do ai viết - HS trả lời. - HS nhận xét Bài Chúc Mừng Nhạc Nga Lời Hoàng Lân - Giáo viên nhận xét - HS nhận xét - Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài hát Cũng cố dặn dò - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt biêu diên tốt trong giờ học nhắc - HS thực hiện nhở những em hát chưa tốt chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - HS chú ý. - Dặn học sinh về