TAILIEUCHUNG - Thông tư số 06/2001/TT-BYT

Thông tư số 06/2001/TT-BYT về việc hướng dẫn việc xuất, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người, trong thời kỳ 2001-2005 do Bộ Y tế ban hành | BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 06 2001 TT-BYT Hà Nội ngày 23 tháng 4 năm 2001 THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ SỐ 06 2001 TT-BYT NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN VIỆC XUẤT NHẬP KHẨU THUỐC VÀ MỸ PHẨM ẢNH HƯỞNG TRỰC tiếp ĐẾN SỨC KHOẺ CON NGƯỜI TRONG THỜI KỲ 2001 - 2005 Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân Căn cứ Quyết định số 46 2001 QĐ-TTg ngày 04 4 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan Bộ Y tế hướng dẫn việc xuất khẩu nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người trong thời kỳ 2001 - 2005 như sau I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 1. Phạm vi điều chỉnh Hướng dẫn các hoạt động xuất nhập khẩu thuốc thành phẩm nguyên liệu sản xuất thuốc dược liệu tá dược vỏ nang thuốc bao bì trực tiếp với thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người sau đây gọi tắt là mỹ phẩm . 2. Đối tượng áp dụng a. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc được thành lập theo quy định của pháp luật được Bộ Y tế công nhận đủ tiêu chuẩn điều kiện kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc được cơ quan Hải quan cấp mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu được xuất nhập khẩu thuốc thành phẩm nguyên liệu sản xuất thuốc dược liệu tá dược vỏ nang thuốc bao bì trực tiếp với thuốc phòng và chữa bệnh cho người. b. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuốc phòng và chữa bệnh cho người đã được cơ quan Hải quan cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu được xuất khẩu thuốc thành phẩm và nguyên liệu sản xuất thuốc dược liệu tá dược vỏ nang thuốc bao bì trực tiếp với thuốc phòng và chữa bệnh cho người. c. Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mỹ phẩm hoặc ngành hàng tiêu dùng đã được cơ quan hải quan cấp giấy chứng nhận đăng ký mã

TỪ KHÓA LIÊN QUAN