TAILIEUCHUNG - Công văn số 3111/TCHQ-KTTT

Công văn số 3111/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nguyên vật liệu nhập khẩu đóng tàu | BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3111/TCHQ-KTTT V/v miễn thuế nguyên, vật liệu nhập khẩu đóng tàu Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2010 Kính gửi: Công ty Hải Long (Số 3 Phan Đình Phùng - Hà Nội) Trả lời công văn số 254/HL-VT ngày 19/5/2010 của Công ty Hải Long về đề nghị miễn tiền thuế, tiền phạt cho số nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình SXXK để đóng tàu bán cho Công ty Seatrium Shipbuilding (Hà Lan) sau đó không xuất khẩu do phía người mua nước ngoài phá sản, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ Luật Quản lý thuế, Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. - Trường hợp Công ty nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng chuyển sang tiêu thụ nội địa thì phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định và tính lại thời hạn nộp thuế như hàng tiêu dùng (nếu là hàng tiêu dùng) hoặc thời hạn nộp thuế là ba mươi ngày đối với các trường hợp khác và phạt chậm nộp (nếu có) theo quy định tại khoản 3 Điều 10 và khoản 2 Điều 18 Thông tư số 79/2009/TT-BTC - Về đề nghị được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng cho số nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình SXXK sau đó không đưa vào sản xuất và xuất khẩu sản phẩm do khách hàng nước ngoài phá sản là vượt quá thẩm quyền của Tổng cục Hải quan. Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Hải Long biết và thực hiện. TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK PHÓ VỤ TRƯỞNG Dương Phú Đông

TỪ KHÓA LIÊN QUAN