TAILIEUCHUNG - CÔNG NGHỆ MẠNG MAN-E

Cho phép nhà cung cấp dịch vụ mang đến cho khách hàng các dịch vụ kết nối MAN/WAN với Ethernet UNI | CÔNG NGHỆ MẠNG MAN-E Nội dung Khái niệm mạng MAN-E Công nghệ thuần Ethernet Công nghệ MPLS Công nghệ PBB/PBB-TE Công nghệ SDH Công nghệ WDM Công nghệ RPR Công nghệ T-MPLS HNT MetroE Case study Nội dung Khái niệm mạng MAN-E Công nghệ thuần Ethernet Công nghệ MPLS Công nghệ PBB/PBB-TE Công nghệ SDH Công nghệ WDM Công nghệ RPR Công nghệ T-MPLS HNT MetroE Case study KHÁI NIỆM MẠNG MAN-E Cho phép nhà cung cấp dịch vụ mang đến cho khách hàng các dịch vụ kết nối MAN/WAN với Ethernet UNI Nhà cung cấp dịch vụ có nhiều lựa chọn về công nghệ transport Nội dung Khái niệm mạng MAN-E Công nghệ thuần Ethernet Công nghệ MPLS Công nghệ PBB/PBB-TE Công nghệ SDH Công nghệ WDM Công nghệ RPR Công nghệ T-MPLS HNT MetroE Case study Khái niệm Ethernet Công nghệ được sử dụng cho mạng LAN được phát triển bởi Xerox Corparation, DEC và Intel Môi trường broadcast multiaccess Được chuẩn hóa bởi IEEE, chuẩn IEEE802 và Ethernet hoạt động ở lớp 1 (Physical) và lớp 2 (Data link) trong mô hình OSI Ethernet .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT