TAILIEUCHUNG - Quyết định số 12/2001/QĐ-UB

Quyết định số 12/2001/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về nghiên cứu khoa học cho Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường năm 2000 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 12 2001 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chí Minh ngày 16 tháng 02 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2000 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Nghị quyết số 01 và 02 NQ-HĐ ngày 15 01 2000 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI kỳ họp thứ 2 về nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội và thu chi ngân sách của thành phố năm 2000 Căn cứ vào Quyết định số 16 2000 QĐ-UB-TH ngày 20 4 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2000 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 172 KHĐT-TH ngày 19 01 2001 QUYẾT ĐỊNH Điều Giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về nghiên cứu khoa học cho Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường năm 2000 theo biểu đính kèm. Điều Nội dung của Quyết định này thay thế Quyết định số 70 2000 QĐ-UB-CNN ngày 19 12 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về nghiên cứu khoa học cho Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành phố. Điều Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá và Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. . Nơi nhận - Như điều 3 - TTUB CT PCT - VPUB PVP KT Tổ CNN TH BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC - Lưu. KT Nguyễn Thiện .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN