TAILIEUCHUNG - Thông tư 121/2000/TT-BTC

Thông tư 121/2000/TT-BTC về việc thực hiện đấu thầu mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc đối với các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 121 2000 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 12 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 121 2000 TT-BTC NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐẤU THẦU MUA SẮM ĐỒ DÙNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG ĐOÀN THỂ VÀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SỬ DỤNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 88 1999 NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu Nghị định số 14 2000 NĐ-CP ngày 5 5 2000 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế Đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88 1999 NĐ-CP ngay 01 9 1999. Để tăng cường quản lý sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước tiết kiệm có hiệu quả Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm đồ dùng vật tư trang thiết bị phương tiện làm việc đối với các cơ quan nhà nước lực lượng vũ trang đoàn thể và doanh nghiệp Nhà nước sử dụng nguồn Ngân sách nhà nước như sau I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Đối tượng áp dụng Các cơ quan Nhà nước đoàn thể lực lượng vũ trang và doanh nghiệp Nhà nước Sau đây gọi tắt là các cơ quan đơn vị có sử dụng nguồn Ngân sách nhà nước và có nguồn gốc từ Ngân sách nhà nước gọi chung là nguồn Ngân sách nhà nước khi thực hiện mua sắm các loại hàng hoá được qui định tại điểm 2 dưới đây có đơn giá hoặc tổng giá trị từ 100 một trăm triệu đồng trở lên cho một lần mua sắm một gói thầu các loại hàng hoá cùng chủng loại hoặc đồng bộ đều phải thực hiện việc mua sắm theo các quy định tại Thông tư hướng dẫn này. Đối với việc mua sắm hàng hoá có giá trị dưới 100 triệu đồng thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Trung ương quyết định lựa chọn hình thức mua sắm cho phù hợp có hiệu quả có thể áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp hoặc chỉ định thầu mà không yêu cầu phải đáp ứng các điều kiện nêu tại điểm 2 điểm 3 Mục III của Thông tư này và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Đối với các cơ quan đơn vị do địa phương quản lý thì việc mua sắm được thực hiện

TỪ KHÓA LIÊN QUAN