TAILIEUCHUNG - Thông tư số 07/2000/TT-BYT

Thông tư số 07/2000/TT-BYT về việc xuất, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người năm 2000 do Bộ Y tế ban hành | BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 07 2000 TT-BYT Hà Nội ngày 20 tháng 4 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ SỐ 07 2000 TT-BYT NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN VIỆC XUẤT NHẬP KHẨU THUỐC VÀ MỸ PHẨM ẢNH HƯỞNG TRỰC tiếp ĐẾN SỨC KHOẺ CON NGƯỜI NĂM 2000 Thực hiện Quyết định số 242 1999 QĐ-TTg ngày 30 12 1999 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2000 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại số 0088 2000 QĐ-BTM ngày 18 01 2000 ban hành danh mục chi tiết hàng hoá cấm lưu thông dịch vụ thương mại cấm thực hiện hàng hoá dịch vụ hạn chế kinh doanh kinh doanh có điều kiện Công văn số 585 VPCP-KTTH ngày 21 02 2000 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 242 1999 QĐ-TTg. Sau khi có sự tham gia góp ý của Bộ Thương mại tại Công văn số 1238 TM-XNK ngày 24 3 2000 Bộ Y tế hướng dẫn việc xuất nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ con người như sau I. NHỮNG CƠ SỞ ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU VÀ THÀNH phẩm thuốc phòng và chữa BệNh cho người Mỹ pHẩm Ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ coN NGƯỜI 1. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc được thành lập theo quy định của pháp luật đủ tiêu chuẩn điều kiện kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc đã được cơ quan Hải quan cấp mà số doanh nghiệp xuất nhập khẩu được xuất nhập khẩu trực tiếp nguyên liệu thành phẩm thuốc phòng và chữa bệnh cho người. 2. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mặt hàng thuốc phòng và chữa bệnh cho người đã được cơ quan Hải quan cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu được phép xuất khẩu nguyên liệu thành phẩm thuốc phòng và chữa bệnh cho người. 3. Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm hoặc ngành hàng tiêu dùng đã được cơ quan hải quan cấp giấy chứng nhận đăng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN