TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1674-2:2010 - ISO 9683-2:2009

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1674-2:2010 về Quặng sắt - Xác định hàm lượng vanadi - Phần 2: Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa quy định phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa để xác định hàm lượng vanadi trong quặng sắt. | .