TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7409:2010 - EN 1785:2003

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7409:2010 qui định phương pháp phát hiện việc xử lý chiếu xạ của thực phẩm chứa chất béo. Phương pháp này dựa trên việc phát hiện các 2-alkylcyclobutanon được tạo ra do bức xạ, bằng đo phổ khối lượng (MS) sau khi tách bằng sắc ký khí. | .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.