TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7799:2009

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7799:2009 - Tiêu chuẩn nhà nghỉ du lịch quy định các yêu cầu về nhà nghỉ du lịch, không áp dụng cho các loại cơ sở lưu trú khác. nội dung chi tiết. | TCVN T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A TCVN 7799 2009 Xuất bản lần 1 TIÊU CHUẲN NHÀ NGHỈ DU LỊCH Standards of Tourist Guest House HÀ NỘI - 2009 TCVN 7799 2009 2 TCVN 7799 2009 Lời nói đầu TCVN 7799 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN TC 228 Du lịch và các dịch vụ có liên quan biên soạn trên cơ sở dự thảo đề nghị của Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.