TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6627-16-1:2014

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6627-16-1:2014 về máy điện quay - Phần 16-1: Hệ thống kích từ máy điện đồng bộ - Định nghĩa đưa ra các thuật ngữ và định nghĩa áp dụng cho hệ thống kích từ của máy điện đồng bộ. nội dung chi tiết. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN