TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9653:2013

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9653:2013 quy định phương pháp chung để xác định hàm lượng của thành phần đặc trưng và/hoặc nghiên cứu các đặc tính của tinh dầu bằng phân tích sắc ký khí trên cột mao quản. . | .