TAILIEUCHUNG - Đánh giá thực hiện công việc & năng suất lao động

Truyền đạt mục tiêu của tổ chức tới cá nhân và ngược lại Tăng năng suất lao động dẫn tới tăng hiệu quả của tổ chức Tăng động lực làm việc Phát triển con người Điều chỉnh những hành vi không phù hợp với mục tiêu của tổ chức Đặt nền tảng cho các hoạt động quản lý nhân sự khác | Bài 7 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Khái niệm đánh giá những hoạt động, phương thức làm việc và kết quả công việc của một nhân viên xảy ra trong một giai đoạn nhất định đánh giá này phải dựa trên những tiêu chí rõ ràng đã định sẵn Mối liên hệ giữa đánh giá thực hiện công việc và các hoạt động QLNNL khác Analyse des postes Phân tích công việc Đánh giá công việc Trả thù lao Tuyển dụng Chọn lựa Đào tạo Phát triển nghề nghiệp Đánh giá THCV Một ví dụ nhỏ Khách hàng phàn nàn về phong cách giao tiếp, nhưng được đánh giá tốt về chuyên môn Đào tạo về kỹ năng giao tiếp Bình bầu loại B, không được thưởng cuối quý Chỉ giao những công tác phù hợp, chưa đề bạt trong năm nay Đánh giá sau đào tạo tốt, kỹ năng đã tăng cường Bố trí công tác mới hoặc đề bạt Bình bầu loại A, được thưởng cuối quý và tăng lương Thay đổi cách làm việc, cho kết quả công việc tốt Mục tiêu chính của công tác đánh giá Truyền đạt mục tiêu của tổ chức tới cá nhân và ngược lại Tăng năng suất lao động dẫn tới tăng hiệu quả của tổ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN