TAILIEUCHUNG - Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện part 10

Tham khảo tài liệu 'công nghệ xử lý nước thải bệnh viện part 10', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chiphi Biondoi _ i . dVN nam - Tong Chipki sx ư. dVN nari - Gia Xuly XT d V N rn 3 - 3 5 Lai XN . dVN nam 9 772 Doanh l hu tr. dVN 4 9 88 Tong Chiphi indVN nam 41 ThuNhap nam - Thue TNONdr .dVN ram - Lai Long t r . dVN nan - TG hoanvon Nam - TĨNH TOAN KTNH TE TRUONG HOP 3 LATXUAT 2 nam T l NH CTÃ THANH XULY NUOCTHAI So CB Lanh dao- 1 Luong nam 26 So CBKT- 1 Luong nam - So C ongnkan vanhanh 1 Luong nam 13 Tong quy Tien Luong nam Phi quanly nam - KhauHao TSCL nam DuyTU-Suachua Ion tr. dVN nam - Tra Lai vay . dVN nam Chiphi Codinh nam Chiphi Dien nam - Chiphi Hoaehat nam 7 Biendoi nam Chiphi Tong Chiphi SX nam Gia Xuly NT dVN m3 . Lai Dinhmuc XN tr-dVN nam DoanhThu Lr. dVN nam - 181 Tong L ỉ .dVN nam ThuNhap . dVN nam Ỉ - Thue TNĐN nan - i 98 8 hỡi Rong or . đv ỹ nam - TG hoanvon Nam - TTNH TOAN KINH TE TRUCNG HOP 4 LAIXUAT 3 nam TTNH GIA THANH XULY NUOCTHA1 So CB Lanh dao- 1 Luong nam - 26 So CBKT- 1 Luong t r. dVN riam - 2 So Congnhan vanhanh- 1 Luong tr . dVN nam 13 Tong guy Tien Luong Phi quanly nam 6-76 I KhauHao TSCĐ nam - I DuyTU- Suachua Ion nam - Tra Lai vay nam - Codinh tr . dVN narn chiphi Dion nam - chiphi Hoachad nam Chiphi nam - Tong Chi. phi nam Gia Xuly NT dVN m3 Lai Dinhmuc XN nam DoanhThufer. dVN nam Tong Chiphi nam - ThuNhap nam Thue TNDN nam Lai Rong nam TG hoanvon Nam TINH TOAN KINH TE TRUONG HOP 5 LATXUAT 4 nam 182 TINH GIA THANH XULY .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.