TAILIEUCHUNG - Care of Musculoskeletal Problems in the Outpatient Setting - part 6

Đặt lòng bàn tay của bạn vào ngôi đền và báo chí của bạn vào tay trong khi gây một số kháng. Giữ 5 s và lặp lại năm lần trong một thiết lập. D. quay cổ (Hình 9,11) bên: Với cổ ở một vị trí trung lập xoay người đứng đầu mỗi bên đối với cuộc kháng chiến của một nắm tay giành so với hàm dưới. | 9. Neck Problems 175 Figure . Neck backward extension exercise. C. Neck side bend Figure Place the palm of your hand on your temple and press into the hand while exerting some resistance. Hold for 5 s and repeat five times in one set. D. Neck lateral rotation Figure With the neck in a neutral position rotate the head to each side against the resistance of a clinched fist against the mandible. Hold for 5 s and repeat five times in one set. E. Shoulder shrugs Figure Stand with your neck in a neutral position and shoulders thrown back. Shrug your shoulders up and then relax. Do three sets of 10. 176 . Shahady Figure . Neck sidebend exercise. Figure . Neck lateral rotation exercise. 9. Neck Problems 177 Figure . Shoulder shrug exercise. Suggested Readings Slipman C et al. Chronic neck pain mapping out diagnosis and management. J Musculoskelet Med. 2002 19 242-255. Rao R. Neck pain cervical radiculopathy and cervical myelopathy pathophysiology natural history and clinical evaluation. J Bone Joint Surg Am. 2002 84 .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.