TAILIEUCHUNG - Công nghệ xử lý chất thải khí part 9

Tham khảo tài liệu 'công nghệ xử lý chất thải khí part 9', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trước tiên hình thành bụi lắng sau đó hình thành bụi lơ lửng. Bụi lắng không được chỉ rõ trong tiêư chuẩn môi trường. Chỉ những hạt bụi lơ lửng có dương kính nhỏ hơn 10 im được đề cập chúng được gọi là các hạt vật chất huyển phù. a Phương pháp đo bụi lắng Bụi lắng được đo bằng thiết bị lắng bụi gồm một phều tiêu chuẩn bằng thuỳ tinh lớn một chai thuỷ tinh lớn một ống nhựa vinyl với một sô phễu nối với phễu lớn chai và một giá đỡ thép giữ những bộ phận trên. Thông thường thiết bị lắng bụi được đặt đứng tại vị trí đo trong một tháng để hứng bụi rơi xuống mặt đất. Loại bỏ lá cây và côn trùng. Lấy 250 ml dung dịch nổi trên mật lấy nước nhỏ giọt nếu dung dịch nổi không có sần trong chai rửa sạch bên trong phều và ống nhựa với dung dịch sử dụng tfong ống buret để loại óỏ bụi dính vào phễu. Bảng . Tiêu chuẩn mói trường của Nhật Bản Các chất Tiêu chuẩn mồi trường Lưu huỳnh Nồng độ trung bình ngày tính theo giờ không vượt quá 0 04 ppm và nóng đỗ giờ không vượt quá 0 1 ppm Cacbon monoxyt Nồng độ trung bình ngây tính theo giờ khỏng vượt quá 10 ppm vâ nổng độ giờ tính trung bĩnh trong 8 giờ khống vượt quá 20 ppm Hạt lơ lửng Nồng độ trung bình ngày tính theo giờ khống vượt quá 0 1 mg m3 và nồng độ giờ không vượt quá o mg m3 Chắt oxy hóa quang hóa Nđng độ giờ không vượt quá 0 06 ppm Nitơđioxyt Nồng độ trung bình ngày tính theo giờ trong khoáng tử 0 04 đến 0 06 ppm 194 Bảng . Các phương pháp đo nống độ môi trường xPhương phốp Chất õ nhiêm Phương phấp tiêu chuẩn môi trường Phương pháp JIS Phương pháp tham khảo JIS Lưu huỳnh đĩoxyt Đo độ dẫn Đo độ dẫn hấp thụ Đo bằng Culõng Sự phát huỳnh quang tia từ ngoại Cacbon monoxyt Khống hấp thụ tia hồng ngoại Không hấp thụ tia hổng ngoại Nitơ đioxyt Thiết bị hủt sử dụng chất phản ứng Saltzman Thiết bị hút sử dụng chất phản ứng Saltzman Sự phát quang bang phản ửng hoá học Chất oxy hoá quang hoá Thiết bị hấp thụ hoặc đo Culông sử dụng kali iođua trung hoà Thiết bị bấp thụ ThỉỂt bị đo Culông Sự phát quang bằng phàn ửng hoá học Sự hấp .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.