TAILIEUCHUNG - Công nghệ xử lý chất thải khí part 3

Tham khảo tài liệu 'công nghệ xử lý chất thải khí part 3', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Định mức phát thải nhơ nhiên liệu là lượng nitợ ở dạng nitơ oxyt tính bằng nitơ có trong các thành phần của khí là 20 trong trường hợp A và I Ovo trong trường hợp B. Định mức phát thải nitơ nhiệt là lượng nitơ ở dạng nitơ oxyt tính bằng g GJ khí hoá chất nhạy cảm là 9 g GJ trong trường hợp A và 4 5 g GJ trường hợp B. Định mức phát thải bổ hóng là lượng cacbon sinh ra ở dạng bồ hóng tính theo phần trăm cacbon trong các thành phần khí đốt là 0 03 trường hợp A và 3 trường hợp B. Lượng phát thải hyđrocacbon được quy đổi thành lượng metan tương dương 1 kg c tương đương với 16 12 kg CXHV. Lượng phát thải lưu huỳnh oxyt dược quy đổi thành lượng lưu huỳnh tương đương 1 kg s tương dương Vj5fi 64 32 kg SOX. Bảng . Hàm lượng các thành phần rà lượng nhiệt Thành phần Phấn trăm thể tích Trọng lượng phàn tử trọng lượng Lượng nhiệt MJ m3 CO 1 28 1 63 12 0 h2 50 2 12 1 H S 1 34 1 98 23 7 ch4 15 16 13 99 37 7 C3Hs 25 44 64 13 93 9 N 7 28 11 43 0 nh3 1 17 0 99 17 1 50 Lượng phát thải ni tợ oxyt được quy đổi thành lượng nitơ tương đương 1 kg N tương đương với 46 14 kg NOS. Trong bảng thành phần khí thải được đưa ra theo phần trăm thể tích. Dựa vàơ trọng lượng phân tử của các phần tử có thể tính toán lại phần trâm trọng lượng của các thành toán từ phẩn trăm thể tích sang phần trãm trọng lượng của các thành phần có thể thực hiện theo công thức sau thể tích X trọng lượng phân tử M thể tích X trọng lượng phân tử M Trong 1 giờ 100 kg khí thải được dốt cháy bao gồm 1 63kg CO 5 83kg H2 1 98kg H2S 3 99kg CH4 64 13kg C Hh 11 43kg N2 0 99kg NH3 Tính trọng lượng cacbon trong các thành phần đốt cháy. 12 CO X 1 63 kg 0 69 kg. 28 12 CH4 X 13 99 kg 10 49 kg C HS x 64 13 kg 52 47 kg 44 Trọng lượng cacbon trong các thành phần đốt cháy là 0 69 10 49 52 47 63 65 kg. Hyđrocacbon trong khí cháy có chứa 10 47 52 47 62 54 kg cacbon. Lưu huỳnh trong khí cháy có chứa 32 34 X 1 98 1 86 kg lưu huỳnh. Hợp chất nitơ trong khi cháy có chứa 14 17 X 0 99 0 82 kg nitơ. 51 Lượng nhiệt của khí .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.