TAILIEUCHUNG - Ehlers, John - Cybernetics Analysis For Stock And Futures_4

Tham khảo tài liệu 'ehlers, john - cybernetics analysis for stock and futures_4', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 70 CYBERNETIC ANALYSIS FOR STOCKS AND FUTURES setCursorLabelName StocRSI 0 setCursorLabelName Trig 1 setDefaultBarFgColor 0 setDefaultBarFgColor 1 initialize arrays for x 0 x 70 X aRSIArrayfx aValue3Array x Main processing function function main RSILength StocLength WMALength var X var nDiff var nDivBy var nValuel var nValue2 initialize parameters if necessary if RSILength null RSILength 8 if StocLength null StocLength 8 if WMALength null WMALength 8 study is initializing if getBarState BARSTATE_ALLBARS return null initialize the basic RSI calculation if blnitialized false nAvgUpClose nAvgDnClose for x 0 x RSILength X FIGURE Continued Stochasticization and Fisherization of Indicators 71 nDiff close -X - close - x 1 if nDiff 0 nAvgUpClose nDiff else nAvgDnClose nDiff nAvgUpClose RSILength nAvgDnClose RSILength nRS nAvgUpClose nAvgDnClose nRSI - nRS blnitialized true continue the RSI calculation on subsequent bars else if getBarStateO BARSTATE-NEWBAR nAvgUpClose ntAvgUpClose nAvgDnClose ntAvgDnClose if tisNaNt nRSI 0 0 nTrig nValue4 nDiff closet 0 - closet -1 if nDiff 0 ntAvgUpClose nAvgUpClose RSILength-1 nDiff I RSILength ntAvgDnClose nAvgDnClose RSILength-1 0 RSILength continued FIGURE Continued 72 CYBERNETIC ANALYSIS FOR STOCKS AND FUTURES else ntAvgUpClose nAvgUpClose RSILength-1 0 RSILength ntAvgDnClose nAvgDnClose RSILength-1 nDiff RSILength nRS ntAvgUpClose ntAvgDnClose nRSI - 1 nRS aRSIArray 0 nRSI calculate the StocRSI using the RSI Array we. have created. nValuel nRSI - Lowest StocLength nValue2 Highest StocLength - Lowest StocLength nValue3 0 if nValue2 0 nValue3 nValuel I nValue2 aValue3Array 0 nValue3 compute weighted moving average nValue4 0 nDivBy 0 for x 0 x WMALength X nValue4 aValue3Array x WMALength-x nDivBy WMALength-x nValue4 nValue4 nDivBy nValue4 nValue4 - return the calculated

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.