TAILIEUCHUNG - Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 48

Mục tiêu HS tiếp tục được rèn luyện kĩ năng giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, rèn luyện tính cẩn thận khi biến đổi, biết cách thử lại nghiệm khi cần. II. Chuẩn bị - HS: chuẩn bị tốt bài tập ở nhà. - GV: chuẩn bị các lời giải ở film trong. | Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 48 TẬP LUYỆN I. Mục tiêu HS tiếp tục được rèn luyện kĩ năng giải phương trình chứa ẩn ở mẫu rèn luyện tính cẩn thận khi biến đổi biết cách thử lại nghiệm khi cần. II. Chuẩn bị - HS chuẩn bị tốt bài tập ở nhà. - GV chuẩn bị các lời giải ở film trong. III. Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ Hai HS lên bảng sửa bài cả lớp Tiết 48 Luyện tập Bài tập 28c ĐKXĐ x 0 Gọi 2 HS lên bảng sửa bài tập 28c 28d. Sau khi HS theo dõi đánh giá GV nhận xét và sửa chữa những sai lầm nếu có GV cần lưu ý HS cách trình bày khác. x - 1 2 x2 x 1 0 x - 1 2 0 hoặc x2 x 1 0 theo dõi và đánh giá - Gọi một HS đứng dậy tại chỗ trả lời. - Một HS lên bảng sửa bài tập 31b. - Một HS lên bảng sửa bài tập 32a. Quy đồng mẫu và khử mẫu ta có x3 x _ x4 1 x2 _ x Suy ra x3 x x4 1 x - 1 2 0 x 1 x2 x 1 0 1V 3 _ _ A x 1 3 0 vê k 2 7 4 trái luôn luôn lớn hơn 0 với mọi giá trị của x nên phương trình x2 x 1 0 vô nghiệm. x4 - x3 - x 1 0 x3 x -1 - x - 1 0 x - 1 x3 - 1 0 x - 1 2 x2 x 1 0 x - 1 2 0 vì x2 x 1 x2 2x1 1 3 x 1 2 3 0 2 4 4 2 4 x 1 thỏa mãn ĐKXĐ. Bài tập 28d Giải phương trình x 3 x - 2 2 1 x 1