TAILIEUCHUNG - Giáo án đại số lớp 8 - - Tiết 59: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN

Mục tiêu: - HS hiểu được thế nào là bất phương trình bật nhất một ẩn và các thuật ngữ liên quan vế trái vế phải, nghiệm của bất phương trình, tập nghiệm của bất phương trình. - HS biết biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình trên trục số. | Giáo án đại số lớp 8 - - Tiết 59 Bài 3 BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN I. Mục tiêu - HS hiểu được thế nào là bất phương trình bật nhất một ẩn và các thuật ngữ liên quan vế trái vế phải nghiệm của bất phương trình tập nghiệm của bất phương trình. - HS biết biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình trên trục số. - HS bước đầu hiểu được khái niệm bất phương trình tương đương. II. Chuẩn bị - HS nghiên cứu trước bài học film trong và bút lông. - GV chuẩn bị các phiếu học tập. III. Nội dung Họat động của GV Họat động của HS Ghi bảng Giới thiệu bất phương trình một ẩn Tiết 59 BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN đầu Ví dụ 2200X 4000 25000 a -GV cho HS đọc bài tóan bạn Nam. có thể mua được -HS thảo luận nhóm và trả lời Số quyển vở mà bạn Nam có thể x2 6x - 5 b x2- 1 x 5 c là các bất phương trình ở SGK và trả lời. -GV yêu cầu HS giải thích kết quả tìm được. -GV Nếu gọi x là số quyển vở mà bạn Nam có thể mua được ta có hệ thức gì . -GV giới thiệu các bất phương trình một ẩn. -Hãy chỉ ra vế trái vế phải trong bất mua được là 1 hoặc 2 9 quyển vì 4000 25000 4000 25000 4000 25000 4000 25000 -HS suy nghĩ và trả lời. 4000 25000 một ẩn. Trong bất phương trình a Vế phải 25000 Vế trái 2200x 4000 Do 4000 25000 4000 25000 4000 25000 4000 .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.