TAILIEUCHUNG - Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Phan Tây Hồ part 8

? Muốn xác định bài đó viết ở dọng điệu gì ta Hs trả lời cần dựa vào yếu tố nào? - Dựa vào âm chủ và hoá biểu. ? Thứ nào gọi là giọng rê thứ? Viết công thức chế tạo giọng Rê thứ tự nhiên và Rê thứ hoà thanh. | Giáo án Âm nhạc 9 Gv kiểm tra sĩ số Nguyỉn Thị Lệ Giang Lớp trưởng báo cáo Gv hỏi Gv ghi lên bảng Gv đàn Gv trình bày Gv yêu cầu 2 Bài cũ Muốn xác định bài đó viết ở dọng điệu gì ta cần dựa vào yếu tố nào - Dựa vào âm chủ và hoá biểu. Thứ nào gọi là giọng rê thứ Viết công thức chế tạo giọng Rê thứ tự nhiên và Rê thứ hoà thanh. 3 Nội dung bài Nội dung 1 Ôn tập Tập đọc nhạc TĐN số 4. Cánh én tuổi thơ Trích . Hs trả lời - Hs ghi bài - Hs đọc đi lên xuống 2-3 lần. - Hs nghe lại bài TĐN Cánh én tuổi thơ do - Hs theo dõi Gv trình bày. - Tập đọc nhạc hát lời kết hợp gõ đệm theo - Hs thực hiện 71 Giáo án Ăm nhạc 9 Nguyỉn Thị Lệ Giang Gv hướng dẫn phách. Gv chỉ địng 2-3 Hs thực hiện lại. - Tập đọc nhạc hát lời kết hợp gõ đệm với hai âm sắc. Gv chỉ địng 2-3 em thực hiện lại. - Hs đọc nhạc hát lời đối đáp Chia lớp thành hai nửa một nửa TĐN và hát lời câu thứ 1 và 3 nửa kia thực hiện câu hai và bốn. Lưu ý Hs nhịp lấy đà và đảo phách trong bài. - Hs trình bày Gv kiểm tra - Kiểm tra một số Hs trình bày bài TĐN. Gv nhận xét- xếp loại. - Hs lên kiểm tra Gv ghi lên Nội dung 2 Âm nhạc thường thức - Hs ghi bài. bảng Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca. Gv hỏi Hs tìm hiểu về nội dung này qua những bước sau - Theo cách chia các vùng miền trong sgk đất nước ta gồm mấy vùng dân ca chỉnh Gồm năm vùng dân ca là đồng bằng bắc Bộ miền núi phía Bắc miền Trung Tây Nguyên và Nam bộ . - Hs trả lời Gv hỏi Đặc điểm của những ca khúc mang âm hưởng dân ca - Hs trả lời Gv kết luận Là những ca khúc mới do nhạc sĩ dùng chất - Hs nghe 72 Giáo án Ăm nhạc 9 Nguyỉn Thị Lệ Giang Gv hỏi liệu dân ca để sáng tác nên. Dân ca và ca khúc mang âm hưởng dân ca khác nhau ở đặc điểm nào - Hs trả lời Gv kết luận - Dân ca do nhân dân sáng tác không do một tác giả nào cụ thể nào được lưu truyền rộng rãi. - Hs nghe. - Ca khúc mang âm hưởng dân ca do người nhạc sĩ cụ thể sáng tác bản nhạc của họ được coi là bản gốc nên những người biểu diễn cần hát theo bản nhạc đó. Gv viết bảng 1 Ca khúc mang âm hưởng dân ca đồng bằng .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.