TAILIEUCHUNG - Quyết định số 347QĐ-CTN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 347qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHỦ TỊCH NƯỚC Số 347QĐ-CTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 3 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 10 Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 33 TTr-CP ngày 02 3 2012 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Ông Nguyen Minh sinh ngày 03 5 1971 tại Hà Nội Có tên gọi Việt Nam là Nguyễn Tiến Minh Hiện cư trú tại số 42 phố Nam Ngư phường Cửa Nam quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ Bộ trưởng Bộ Tư pháp Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trương Tấn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.