TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Bài giảng Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật bao gồm những nội dung về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; quy trình tự kiểm tra văn bản; thực hiện tự kiểm tra văn bản. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này. | TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ KIỂM TRA, XỬ LÝ VÀ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NỘI DUNG CHÍNH BÀI GIẢNG I. KIỂM TRA, XỬ LÝ VBQPPL II. QUY TRÌNH TỰ KIỂM TRA VĂN BẢN (trình tự thủ tục từ khi gửi VB đến khi công bố kết quả kiểm tra) III. THỰC HIỆN TỰ KIỂM TRA VĂN BẢN ( Cụ thể nội dung thủ tục (bước 4) của quy trình kiểm tra) Mục đích kiểm tra ? 1 Đối tượng kiểm tra ? 2 Tự kiểm tra khi nào ? 3 Thẩm quyền & trách nhiệm tự kiểm tra ? 4 I. KIỂM TRA, XỬ LÝ VBQPPL đích kiểm tra ? Nhằm: - Phát hiện những nội dung trái pháp luật để kịp thời đình chỉ thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ; - Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật - Xác định trách nhiệm, tổ chức, cá nhân trong việc ban hành VB; - Nâng cao chất lượng, hiệu quả và hoàn thiện hệ thống PL. 2. Đối tượng kiểm tra (K2 Đ1 NĐ 40)? Thông tư; Thông tư liên tịch; NQ của HĐND; QĐ, CT của UBND. VB có chứa QPPL nhưng không được ban hành bằng hình thức VBQPPL; VB có chứa QPPL hoặc có thể thức và nội dung như VBQPPL do cơ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN