TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Mô hình đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp ở Việt nam hiện nay "

Một vấn đề của giáo dục đại học nước ta hiện nay là đào tạo thiếu gắn kết với nhu cầu doanh nghiệp. Để thúc đẩy mối liên kết này, bài viết đã làm rõ hơn một số nội dung trong liên kết nhà trường - doanh nghiệp như lợi ích, Một vấn đề của giáo dục đại học nước ta hiện nay là đào tạo thiếu gắn kết với nhu cầu doanh nghiệp. Để thúc đẩy mối liên kết này, bài viết đã làm rõ hơn một số nội dung trong liên kết nhà trường - doanh nghiệp như. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN Kinh tế và Kinh doanh 25 2009 1-8 Mô hình đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay Phùng Xuân Nhạ Khoa Kinh tế Quốc tế Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thuỷ Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 15 tháng 12 năm 2008 Tóm tắt. Một vấn đề của giáo dục đại học nước ta hiện nay là đào tạo thiếu gắn kết với nhu cầu doanh nghiệp. Để thúc đẩy mối liên kết này bài viết đã làm rõ hơn một số nội dung trong liên kết nhà trường - doanh nghiệp như lợi ích cơ chế liên kết và điều kiện thành công. Lợi ích là đáng kể cho hai phía một mặt là sự tiết kiệm chi phí nhờ tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp yêu cầu cho doanh nghiệp và mặt khác là một đích đến đặt sẵn cho nhà trường để có những thiết kế nội dung đào tạo lựa chọn giáo viên tối ưu và giảm bớt khó khăn kinh phí cho nhà trường. Cơ chế đào tạo của nhà trường sẽ đi theo một quy trình ngược với truyền thống trong đó bước ban đầu là nắm rõ gói kỹ năng cần có của người cần đào tạo trên cơ sở hợp tác với doanh nghiệp sau đó mới lựa chọn công nghệ đào tạo và đầu vào phù hợp. Điều kiện quan trọng cho liên kết thành công là nhận thức và quyết tâm của lãnh đạo chiến lược phát triển rõ ràng cũng như các chính sách hỗ trợ tốt và nhóm chuyên trách hiệu quả. 1. Đặt vấn đề Trong những năm gần đây một trong những vấn đề bức xúc của ngành giáo dục đại học ở nước ta là đào tạo chưa gắn liền với nhu cầu của xã hội trong đó đặc biệt là nhu cầu của các doanh nghiệp. Phần lớn sinh viên tốt nghiệp khó tìm được việc làm hoặc công việc không phù hợp với chuyên môn được đào tạo. Theo thống kê mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo 63 sinh viên tốt nghiệp không có việc làm 37 được tuyển dụng không đáp ứng được công việc nhiều công ty phải mất 1-2 năm đào tạo lại 1 . Các doanh nghiệp phải mất nhiều thời gian chi phí để đào tạo lại thì mới sử dụng ĐT 84-4-37547506 606 . E-mail nhapx@ được. Các doanh nghiệp luôn than phiền chương trình đào tạo của các đại học còn nặng tính sách vở và thiếu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.