TAILIEUCHUNG - HÓA HỌC LẬP THỂ part 10

e) 2–bromo–4–tert–butylciclohexanon. f) Trans 1,2–dibromociclohexan. g) Cis 1,3–dihidroxiciclohexan. h) Trans 1,3–ditert–butylciclohexan. i) 2,4–ditert–butylciclohexanon. Giải thích cấu trạng nào được chọn trong mỗi trường hợp. Caâu 25: Vẽ cấu trạng của những hợp chất sau và sắp xếp chúng theo thứ tự giảm dần độ bền | e 2-bromo-4-tert-butylciclohexanon. f Trans 1 2-dibromociclohexan. g Cis 1 3-dihidroxiciclohexan. h Trans 1 3-ditert-butylciclohexan. i 2 4-ditert-butylciclohexanon. Giải thích cấu trạng nào được chọn trong mỗi trường hợp. Câu 25 Vẽ cấu trạng của những hợp chất sau và sắp xếp chúng theo thứ tự giảm dần độ bền CH3 ch3 B CH3 cb D CH3 CH3 E F ch 3 Câu 26 Xét cấu hình và tính bền tương đối của a Cis và trans-decalin. b Cis và trans 9-metyldecalin. c Cis và trans 9 10-dimetyldecalin. d Cis và trans 1 3-dimetyldecalin. Câu 27 a Dùng công thức chiếu Newman để biểu diễn các đồng phân của 9 10-dihidroxidecalin. Cho biết cấu trạng nào ưu đãi nhất Giải thích. b Tương tự câu hỏi trên với hợp chất Ciclohexan-1 2-diol. Ciclohexan-1 3-diol. Câu 28 Dùng công thức chiếu Newman để biểu diễn các đồng phân của những phân tử sau đây theo những trục chỉ định a CH b -CH3 C--CH3 II c d Cau 29 Cau 30 a b c O C CH3 H3C C O C CH3 Biểu diễn những phân tư sau đây sang công thức phối cảnh và Newman O II O O O O chỉ chiếu theo phối cảnh PHẢN ỨNG THẾ Sn Câu 31 Giải thích kết quả thực nghiệm sau a Độ quang họat của dung dịch 2-phenyl pentan-2-ol triệt tiêu khi đun sôi trong HCOOH. b Độ quang họat của dung dịch NaBr và -2-bromopentan trong aceton cũng triệt tiêu dần dần. Câu 32 Cho biết các sản phẩm có thể thu được của S 1-phenyl-1-bromobutan trong acid acetic đun sôi và trong dung dịch natri acetat với aceton. Câu 33 Dưới tác dụng của HBr Treo-3-bromobutan - 2 - ol biến đổi thành 2 3-dibromobutan. Eritro-3-bromobutan -2 - ol biến thành meso-2 3-dibromobutan. Kết quả trên có phù hợp với cơ chế SN1 hay SN2 không Nếu không hãy giải thích. Câu 34 Khảo sát sự dung môi giải của hai hợp chất quang hoạt sau đây trong môi trường CH3COOH a 3-phenyl-2-tosiloxibutan. b 3-phenyl-2-tosiloxipentan. Câu 35 Dùng công thức tam thứ nguyên hãy giải thích hóa học lập thể của các sơ đồ phản ứng sau đây a S butan-2-ol Tosilat ABễton Bromur OH Alcol Olefin b R - 1 - phenyletanol Clorur ankyl Acetat quang hoạt Alcol quang

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.