TAILIEUCHUNG - HÓA HỌC LẬP THỂ part 4

Năng lượng tự do hình thành đối với nhiều đôi đồng phân hình học vẫn còn chưa biết hết. Tuy vậy, cả hai đồng phân ở trong cân bằng hóa học và từ trạng thái cân bằng có tính trực tiếp hiệu số năng lượng tự do. Thí dụ: trong hỗn hợp cân bằng của cis-, trans-but-2-en ở 3900C chứa 52,8% đồng phân trans. | Năng lượng tự do hình thành đối với nhiều đôi đồng phân hình học vẫn còn chưa biết hết. Tuy vậy cả hai đồng phân ở trong cân bằng hóa học và từ trạng thái cân bằng có tính trực tiếp hiệu số năng lượng tự do. Thí dụ trong hỗn hợp cân bằng của cis- trans-but-2-en ở 3900C chứa 52 8 O đồng phân trans. Phương pháp đơn giản nhất để có sự chuyển hóa tương hổ của các đồng phân hình học là đun nóng chúng. Thí dụ đôi với Stilben hàng rào năng lượng của sự chuyên hóa tương hỗ bằng 167 2 188 1Kj Để thực hiện quá trình đồng phân hóa cis-trans có thể dùng các xúc tác khác nhau như gốc tự do nguồn sinh ra gốc tự do như NxOy các halogen có mặt ánh sáng các axit HX X halogen H2SO4 BF3 kim loại kiềm natri tác nhân hidro hóa dehidro hóa như Pt Se. Thí dụ sự đồng hóa cis-trans với xúc tác gôc tự do R R R. Br Br Br H H H R R H R H H R. Br --1 R Muốn có Br Ha dùng Br2 với ánh sáng có độ dài sóng tương đối lớn cực đại hấp thụ đối với Brom là 415A0 . HỢP CHẤT CÓ NỐI ĐÔI C N HAY N N . Đồng phân hình học của Oxim Aldoxim cetoxim có đồng phân hình học được gọi là syn-hay anti- Syn HV_ J C N. Hx OH Acetaldoxim Anti - Acetaldoxim So sánh vị trí tương đôi giữa nhóm -OH và -H C N Cetoxim có đồng phân hình học khi nguyên tử carbon sản phẩm liên kết với hai nhóm khác nhau. Syn - metylphenylcetoxim hay Anti - metylphenylcetoxim Để xác định cấu hình syn- hay anti- ta so sánh vị trí tương đối của nhóm -OH với nhóm thế được đọc trước. Hợp chất khác có nối đôi C N Nitron sự ankyl hóa oxim thường cho một hỗn hợp dẫn xuất O-ankyl và N-ankyl. Đồng phân hình học của N-ankyl gọi là NITRON đã được chứng minh bởi hợp chất sau x Õ1 c N X J CH3 H c a - phenyl - a - p - totyl - N- metylnitron bằng sự khảo sát momen lưỡng cực. Phenyl hidrazon và semicarbazon Phenyl hidrazon của acid O-nitrophenyl glioxilic và monosemicarbazon của benzyl cũng có đồng phân hình học. C N NH-C-NH I 2 O Phenylhidrazon của Acid O - nitrophenylglioxilic Monbd micarbazon của benzyl . Đồng phân hình học của hợp chất có

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.