TAILIEUCHUNG - HÓA HỌC LẬP THỂ part 5

Chương 5: CẤU TRẠNG CỦA HỢP CHẤT VÒNG NO 5. . Tính bền của hợp chất vòng no . Độ phản ứng của ciclopropan, ciclobutan . Thuyết căng Baeyer . Thiêu nhiệt và tính bền tương đối của các cicloankan . Khái niệm vòng không căng của Sachse và Mohr . Sức căng Pitzer Cấu trạng của hợp chất vòng nhỏ . . Ciclopropan . Ciclobutan . Cấu trạng của hợp chất vòng trung bình . Ciclopentan . Ciclohexan . | Etylen ch2 ch2 40 2-buten ch3-CHCHCH 18 Acid butendioic HOOC-CH CH-COOH 15 8 Stilben Ph-CH CH-Ph 42 8 Đồng phân trans-but-2-en bền hơn cis-but-2-en khoảng 1 Kcal mol. Còn trans-1 2-dicloroeten lại ít bền hơn cis tương ứng 0 5 Kcal mol. Và 2 2 5 5-tetrametylhex-3-en có cấu hình trans bền hơn cấu hình cis khoảng 9Kcal mol. Chương 5 CẤU TRẠNG CỦA HỢP CHẤT VÒNG NO . Tính bền của hợp chất vòng no . Độ phản ứng của ciclopropan ciclobutan . Thuyết căng Baeyer . Thiêu nhiệt và tính bền tương đối của các cicloankan . Khái niệm vòng không căng của Sachse và Mohr . Sức căng Pitzer . Cấu trạng của hợp chất vòng nhỏ . Ciclopropan . Ciclobutan . Cấu trạng của hợp chất vòng trung bình . Ciclopentan . Ciclohexan . Cấu trạng ghế . Cấu trạng tàu . Cấu trạng tàu xoắn . Ciclohexan mang nhóm thế . Ciclohexan mang một nhóm thế . Ciclohexan mang hai nhóm thế . Ciclohexan mang nhiều nhóm thế . Cấu trạng của vài hợp chất hai vòng súc hợp . Decalin . Hidrindan . Decalol . Hidrindanol . TÍNH BỀN CỦA HỢP CHẤT VÒNG NO Các hợp chất vòng no biết trước năm 1880 đều là chuyển hóa chất của ciclohexan. Vài nhà hóa học như Meyer 1876 cho rằng các vòng khác hơn vòng có sáu nguyên tử không thể tạo thành. Tuy nhiên năm 1881 Markovnikov tổng hợp một chuyển hóa chất của ciclobutan và Freund điều chế ciclopropan. Năm 1883 Perkin khảo sát các hợp chất có vòng nhỏ và điều chế một số chuyển hóa chất của ciclopropan ciclobutan và ciclopentan ở trạng thái tinh khiết. . Độ phản ứng của ciclopropan ciclobutan Thông thường tính chất của các cicloankan giống tính chất của ankan tương ứng. Nhưng các vòng nhỏ ciclopropan và ciclobutan có hóa tính tương tự các anken. Do đó etylen được xem như hợp chất vòng nhỏ nhất chỉ gồm hai nguyên tử Carbon. Ciclopropan tham gia phản ứng với _ Hidro ỵỵ H2 Ni CH3-CH2-CH3 z X 2 800 C 3 2 3 _ Với Brom HBr HI và H2SO4 Br2 ---------- CH2Br-CH2-CH2Br HBr .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.