TAILIEUCHUNG - HÓA HỌC LẬP THỂ part 3

. Phương pháp tổng hợp Bằng phương pháp tổng hợp các phân tử bất đối xứng, người ta nhận được biến thể racemic nếu đi từ các phân tử đối xứng này từ biến thể racemic mà không dùng tác nhân quang hoạt, xúc tác hay một tương tác vật lý bất đối xứng nào. COOH 2H C CH3 H COOH COOH | lượng tự do khi tạo thành biến thể racemic từ các đối quang sẽ là F - T S -1 755 KJ mol ở nhiệt độ phòng. . Phương pháp tổng hợp Bằng phương pháp tổng hợp các phân tử bất đối xứng người ta nhận được biến thể racemic nếu đi từ các phân tử đối xứng này từ biến thể racemic mà không dùng tác nhân quang hoạt xúc tác hay một tương tác vật lý bất đối xứng nào. COOH 1 . Br C H COOH X _ H C Br 2 HBr COOH I 2H C H 2Br2 P ch3 Acid propionic CH3 - CH3 Acid a-Brompropionic CN H H HCN .a_. Phản ứng cộng HCN và acetaldehid hợp hai đối quang với số lượng bằng nhau. cho hỗn . Phương pháp racemic hóa Phép biến đổi một dạng đối quang tinh khiết của một chất quang hoạt tạo thành hỗn hợp racemic tương ứng gọi là sự racemic hóa. Sự racemic hóa có thể xảy ra dưới ảnh hưởng của nhiệt ánh sáng hay hóa chất. . Tính chất của các biến thể racemic Thông thường ở trạng thái khí lỏng hay dung dịch biến thể racemic là hỗn hợp gần như lý tưởng của những lượng bằng nhau của các phân tử đối quang có tính chất vật lý nhiệt độ sôi khối lượng riêng chiết suất phổ hồng ngoại giống tính chất vật lý của các dạng đối quang tinh khiết. Đối với trạng thái rắn tính chất của các dạng tiêu triền biến thể racemic và các đối quang khác xa nhau do lực giữa các tinh thể rất đặc thù và rất nhạy kể cả khi thay đổi một chút về mặt hình học. Kết quả là ở trạng thái rắn người ta thường gặp sự khác biệt về tính chất lý tưởng và có khả năng trong ba trường hợp sau . Hỗn hợp racemic racemic mixture Có trường hợp là trong tinh thể một đối quang có ái lực đối với những phân tử cùng loại đối quang đó lớn hơn là đối với những phân tử của đối quang kia. Trong trường hợp này nếu sự tạo thành tinh thể bắt đầu từ phân tử của dạng thì chỉ có những phân tử sẽ tham gia vào sự lớn lên về sau của tinh thể. Do đó tinh thể vĩ mô sẽ tương ứng với dạng cũng tương tự như thế đối với dạng - . Như vậy biến thể racemic là hỗn hợp các tinh thể của cả hai dạng này. Tonóng chảy Độ tan 0 50 100 0 50 100 100 - 50 - 0

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.