TAILIEUCHUNG - Đề cương bài giảng triết học cho sinh viên cao học không chuyên

Tham khảo tài liệu đề cương bài giảng triết học cho sinh viên cao học không chuyên , khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | M cho rằng Vấn đề liệu tư duy của con người có đạt được chân lý khách quan hay không không phải là một vấn đê tý thuyết mà là một vấn đề thực tiễn. Chính trong thực tiền con người mới cần phái chứng minh tính chân lý, tức là tính thực tại và sức mạnh, tính trần tục của tư duy của mình. con người tạo nên sự thay đôi của hoàn cảnh và rằng chính nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục. Sự thay đôi hoàn cảnh với hoạt động của con người hay sự tự thay đối có thế được quan niệm và được hiểu một cách hợp lý chỉ khi coi đó là thục tiễn cách mạng. P đã hòa tan thế giới tôn giáo vào cơ sở trần tục của nó. Theo M Chính cơ sở trần tục phải được hiểu trong mối mâu thuẫn của nó là sau đó, bằng việc thu tiêu mâu thuẫn, cách mạng hóa nó Do đó một khi khám phá ra gia đình trần tục là bí mật của gia đình thần thánh, thì chính gia đình trần tục phải được thủ tiêu cá về phương diện lý luận lẫn thực tiễn, bản chất của con người không phải là sự trừu tượng cố hữu trong mỗi cá nhân đơn lẻ. Trong tính thực tại, nó là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Feuerbach không phê phán cái bản chất thực tại này do đó buộc phải : lĩnh cám tôn giáo" là một sản phẩm xã hội, và rằng cá nhân trừu tượng thuộc về một hình thái xã hội nhất định.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN