TAILIEUCHUNG - Ebook Phương pháp gia công đặc biệt

Nội dung cuốn sách gồm: tổng quan về các phương pháp gia công đặc biệt, các phương pháp gia công cơ, các phương pháp gia công hóa, các phương pháp gia công điện hóa, các phương pháp gia công nhiệt. | PHƯƠNG PHÁP GIA CÕNG ĐẶC BIỆT LỜI NOI ĐAU PHƯƠNG PHÁP GIA CONG ĐẶC BIỆT la môn khoa học chuyên ngành cơ khí chế tao may. Phương phap nay ra đơi nham thay thế giải quyết cho cac phương phap gia công cô điên như Tiên Phay Bao Khoan Khoêt Doa Mai Xoc Chuốt . . . Vì gia cong co điên gia cong khong đươc hoặc gia cong khong đat hiêu qua kinh tế - ky thuật đoi vơi vật liêu mơi do vật liêu mơi co đạc điêm Độ cưng va đo bên cao Kha nang chịu va chong mai mon cao chịu đựng tot trong moi trương hoa chất . . . PHƯƠNG PHÁP GIA CONG ĐẶC BIỆT co kha nang gia cong tất ca vât liêu mơi vơi bất ky cơ tính nao gia cong hau hau hết cac chi tiết phưc tap tiết kiêm đươc nguyên vât liêu đat đo chính xac cao va hoan toan cơ khí hoa tư đong hoa. PHƯƠNG PHÁP GIA CONG đặc biệt đươc xay dựng tương minh vê cơ sơ ly thuyết nguyên ly lam viêc kha nang cong nghê đac điếm ky thuât kha nang ưng dung . . . cua cac phương phap gia cong mơi tao điêu kiên thuân lơi cho đoc gia quy hoach ơ thực tiên san xuất. Quyến sach PHƯƠNG PHÁP GIA CONG ĐẶC BIỆT đươc hoan thanh sau nhiêu nam tham khao nghiên cưu va giang day ơ Đại học Công Nghiệp . Ngoai chức nang giao khoa cho cac hê Đai hoc quyến sach con la tai liêu nghiên cưu cho cac Ky sư hoc viên Cao hoc va can bo ky thuât trong nganh chế tao may. Trang - 1 - PHƯƠNG PHÁP GIA CÕNG ĐẶC BIỆT Tác giả xin chan thành cảm ơn Ban Giam Hiệu trường Đại học Công Nghiệp Ban chu nhiệm Khoa Cơ Khí cùng đồng nghiệp luôn động viện giùp đơ vả tảồ môi điệu kiện thuản lơi chô Tác giả hôán thảnh nhiệm vu. Đặc biệt xin cảm ơn BUi Minh Thế đả thảm giả sôản bản thảô. Du rất cô- gảng vả cản thản nhưng dô điệu kiện khảch quản vả chu quản nện khô trảnh khôi sải sôt. Tảc giả mông nhản đươc ý kiến đông gôp xảy dựng củả đông nghiệp vả bản đôc. Mọi ý kiến xin gởi vệ Bô môn Chế tảô mảy - Khôả Cơ Khí - Trường Đai học Công Nghiệp . 12 - Nguyện Vản Bảô - Phương 4 - Quản Gô Vảp . Sô điện thôải 08 .9850875 Tảc giả ĐINH VAN ĐỆ Trang - 2 - PHƯƠNG PHÁP GIA CÕNG ĐẶC

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
66    2    0