TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng lập trình bằng ngôn ngữ visual basic trên java p5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng ứng dụng lập trình bằng ngôn ngữ visual basic trên java p5', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHƯƠNG IV LẬP TRÌNH TRÊN MICROSOFT EXCEL Hình IV-19 Điều khiển RefEdit Điều khiển RefEdit cũng tương tự như điều khiển Textbox vì vậy có thể tham khảo thêm về điều khiển TextBox để biết thông tin về các phương thức và thuộc tính của điều khiển RefEdit. Khi thực hiện các thao tác sử dụng RefEdit cần ghi nhớ những điểm sau Điều khiển RefEdit trả về chuỗi chứa địa chỉ của vùng dữ liệu. Sau đó có thể chuyển chuỗi đó thành đối tượng kiểu Range sử dụng đoạn mã tương tự như sau Dim UserRange As Range Set UserRange Range Nên khởi tạo giá trị ban đầu cho điều khiển RefEdit bằng địa chỉ của vùng dữ liệu hiện hành. Để làm được như vậy trong sự kiện UserForm_Initialize của UserForm cần thêm đoạn mã lệnh tương tự như sau Đừng bao giờ nghĩ rằng RefEdit luôn trả về địa chỉ đúng. Bởi lẽ không phải chỉ có mỗi cách chọn vùng dữ liệu bằng chuột người dùng còn có thể gõ và hiệu chỉnh địa chỉ hiển thị trên điều khiển RefEdit. Vì vậy phải luôn kiểm tra tính đúng đắn của địa chỉ vùng dữ liệu. Đoạn mã sau minh hoạ cách kiểm tra lỗi này. Nếu vùng dữ liệu nhập vào không đúng một hộp thông báo sẽ hiện lên và cho phép người dùng nhập lại On Error Resume Next Set UserRange Range If Err 0 Then MsgBox Invalid range selected Exit Sub End If On Error GoTo 0 Người dùng có thể chọn một sheet khác trên thẻ chứa các sheet khi đang chọn vùng dữ liệu. Vì vậy không nên giả sử rằng vùng dữ liệu được chọn sẽ nằm trên sheet hiện hành. Tuy nhiên nếu người dùng chọn một sheet khác địa chỉ của vùng dữ liệu sẽ được tự động thêm vào một tiền tố là tên của sheet được chọn. Chẳng hạn như Sheet2 A 1 C 4 Nếu chỉ cần lấy địa chỉ của một ô trong vùng dữ liệu mà người dùng đã chọn người lập trình có thể chọn ra một ô ở góc trên bên trái của vùng dữ liệu đó bằng cách sử dụng đoạn mã lệnh như sau Set OneCell Range .Range A1 GỢI Ý Để người dùng chọn một vùng dữ liệu nào đó có thể sử dụng hộp thoại InputBox của Excel .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.