TAILIEUCHUNG - Giáo trình- Tự động hóa quá trình nhiệt-p2-chương 4

Chương 4: Vi xử lý trong kỹ thuật tự động điều khiển | Tự ĐỘNG HOA QUA TRÌNH NHIỆT - PHAN II CHƯƠNG 4 VI XỬLÝ TRONG KỸ THUẬT TỤ8 ĐỘNG ĐIÊU KHIEN Việc ứng dung máy tính vào kỹ thuật đo lưồng và điều khiển đã đem lại các kềt quà đậy ứu việt. Các thiệt bị hệ thống đo lưòng và điều khiển ghep nối vói mày tính co đố chính xác cạo thòi giàn thu thập số liệu ngắn nhưng con đàng quàn tám hòn là mức đố tư đống hóà trong việc thu thập và xứ lỹ càc kệt quà cà việc lập bàng thống kệ và việc in rà giậy. Vi xử lý Chứ vi trong khài niệm trện co nguốn goc tứ chứ micro ky hiệu là p co y nghĩà là mốt phận triệu hoắc rật nho . Vi xứ ly Microprocessor co nghĩà là bố xứ ly rật nho đứòc ky hiệu là . Đơn vị xử lý trung tâm CPU 142 Tự ĐỘNG HOA QUA TRÌNH NHIỆT - PHAN II Về cơ ban pP thưòng co cáu true được thể hiện trong hình trên. Tuy từng loại pP chung co thề co thềm một vài đơn vị chừc năng khạc nừạ nhưng cáu truc tối thiều cua chung bao giơ cung co bà kháu 1- Khâu tỉnh toan gốm co đơn vị số hoc và lốgic Arithmetic Logic Unit ALU càc thanh ghi số liệu và địa chỉ. 2- Khâu điều khiển gốm co bố giai mà lệnh và bố đềm chương trình. 3- Khâu đềm vơi càc bố đềm thương là bà trang thài Tri-State ghep nối Bus trền phiền cua vơi càc Bus điều khiền số liều và địa chỉ năm bền ngoài. Hai kháu tính toàn và điều khiền thương đươc goi ghep chung là đơn vị xư ly trung tám Central Processing Unit CPU . Khi náy sinh nhu cáu sư dung trong càc hề thống điều khiền tư đống ĐKTĐ tà se phai sư dung thềm càc phán tư ngoai vi tao thành giao diền thích hơp giữa vơi mối trương cống nghề bền ngoài phiền Chip . Vi xử lý tín hiệu Đề phán biềt đươc sư khàc nhau cơ bàn giưa và vi xư ly tín hiều Digital Signalprocessor viết tắt DSP tà phai xem xet ky hơn kháu tính toàn thuốc cPu cua pP. Đối vơi thống thương. Càc phep tính số hoc thương đươc thực hiền giưa càc thanh ghi số liều co bề rống chính băng bề rống cua số du nều 16-Bit thì càc thanh ghi số liều cung là 16-Bit. Điều này dán đền nhươc điềm sau đáy - Bát ky thanh ghi nào cung co thề .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.