TAILIEUCHUNG - Tài liệu Đường Thay Thế

Đường thay thế (sugar substitute) được xem như là một hóa chất có vị ngọt giống như đường (sucrose) có trong mía, củ cải dùng trong việc ăn uống. Đường thay thế tạo ra ít năng lượng hơn đường. Các loại đường thay thế có thể có trong thiên nhiên hay bằng phương pháp tổng hợp, vì loại đường nầy có vị ngọt gấp nhiều lần hơn đường ăn thông thường, cho nên chỉ cần một lượng rất nhỏ mà thôi. Và loại đường thay thế tổng hợp có tên chung thông thường là artificial sweetener. Các loại đường. | Đường Thay Thê Đường thay thế sugar substitute được xem như là một hóa chất có vị ngọt giống như đường sucrose có trong mía củ cải. dùng trong việc ăn uống. Đường thay thế tạo ra ít năng lượng hơn đường. Các loại đường thay thế có thể có trong thiên nhiên hay bằng phương pháp tổng hợp vì loại đường nầy có vị ngọt gấp nhiều lần hơn đường ăn thông thường cho nên chỉ cần một lượng rất nhỏ mà thôi. Và loại đường thay thế tổng hợp có tên chung thông thường là artificial sweetener. Các loại đường thay thế tổng hợp có nhiều vị khác nhau vì thế cho nên nhà sản xuất thường pha trộn nhiều loại khác nhau để cho có được gần giống như đường ăn thiên nhiên. Tại Hoa Kỳ các loại đường sau đây đã được FDA chấp nhận nhưng vẫn chưa có những kết quả nghiên cứu về mức an toàn cũng như độc hại. Đó là aspartame saccharin dextrose maltodextrin sucralose v. v. Hiện nay đã có hàng trăm nghiên cứu liên quan đến các loại đường trên do những nhà độc tố học nhưng đó chỉ là những nghiên cứu độc lập không do FDA thực hiện. Có một số đường có trong thiên nhiên như sorbitol và xylitol tìm thấy trong các loại dâu berries rau trái cây và nấm. Tuy nhiên vì không có hiệu quả kinh tế khi ly trích các loại đường nầy do đó chúng được tổng hợp bằng hóa chất như từ glucose ra sorbitol xylose ra xylitol. Bài viết nầy đặt trọng tâm vào việc khơi mở một số thông tin về các biến chứng có thể có cũng như tính độc hại trên của một số đường thay thế thông thường được bày bán ngoài thị trường. Saccharin Saccharin đã được định nghĩa như là hóa chất tổng hợp có vị ngọt sweet tasting synthetic compound có công thức C7H5NO3S khám phá do GS Constantin Fahlberg ở Đại học Hopkins năm 1878 trong khi nghiên cứu về chất hắc ín tar trong than. Vị ngọt được ước tính từ 200 đến 700 đường thông thường nhưng lại cho hậu vị đắng trong cổ họng sau khi uống vào. Lượng saccharin chấp nhận cho cơ thể acceptable daily intake-ADI là 5mg kg. Tên thương mại của saccharin là Sweet N Low. Khi đi vào cơ thể saccharin không bị hấp thụ vào các

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.