TAILIEUCHUNG - SO SÁNH HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TÚI NHA CHU CỦA ĐẦU SIÊU ÂM THẾ HỆ MỚI V DỤNG CỤ TAY

Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện theo thiết kế thử nghiệm lâm sàng mù đơn nhằm so sánh hiệu quả điều trị túi nha chu giữa đầu siêu âm thế hệ mới (Insert H2 – H4 của Satelec) và dụng cụ tay (Bộ cây nạo Gracey). Phương pháp: 12 bệnh nhân viêm nha chu mạn tính ở người trưởng thành (mỗi bệnh nhân có ít nhất 2 vị trí túi sâu ≥5mm) với tổng cộng 78 vị trí túi, được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm: Nhóm chứng 40 vị trí túi là nhóm xử lý mặt gốc răng. | SO SÁNH HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TÚI NHA CHU CỦA ĐẦU SIÊU ÂM THẾ HỆ MỚI V DỤNG CỤ TAY TÓM TẮT Mục tiêu Nghiên cứu được thực hiện theo thiết kế thử nghiệm lâm sàng mù đơn nhằm so sánh hiệu quả điều trị túi nha chu giữa đầu siêu âm thế hệ mới Insert H2 - H4 của Satelec và dụng cụ tay Bộ cây nạo Gracey . Phương pháp 12 bệnh nhân viêm nha chu mạn tính ở người trưởng thành mỗi bệnh nhân có ít nhất 2 vị trí túi sâu 5mm với tổng cộng 78 vị trí túi được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm Nhóm chứng 40 vị trí túi là nhóm xử lý mặt gốc răng bằng Gracey nhóm tay và nhóm xử lý mặt gốc răng bằng insert H2 - H4 gồm 38 vị trí túi nhóm siêu âm . Các thông số lâm sàng chỉ số mảng bám chỉ số chảy máu nướu độ sâu túi nha chu đánh giá vào ngày đầu tiên và sau điều trị 14 ngày 28 ngày. Kết quả vi sinh được đánh giá trên kính hiển vi nền đen vào ngày đầu tiên và sau điều trị 14 ngày. Năm loại vi khuẩn được đánh giá là Xoắn - cầu - trực khuẩn di động và xoắn - trực khuẩn không di động. Nghiên cứu cũng so sánh thời gian điều trị giữa 2 nhóm. Kết quả Sau điều trị ở cả 2 nhóm đều giảm mảng bám và giảm viêm nướu p 0 000 giảm độ sâu túi nha chu p 0 01 . Nhóm tay giảm sau điều trị xoắn khuẩn di động trực khuẩn di động - không di động cầu khuẩn di động p 0 001 xoắn khuẩn không di động p 0 05 . Nhóm siêu âm giảm xoắn khuẩn di động và trực khuẩn di động p 0 001 xoắn khuẩn không di động p 0 05 trực khuẩn không di động và cầu khuẩn di động p 0 01 . So sánh giữa 2 nhóm không có khác biệt có ý nghĩa về lâm sàng và vi sinh. Kết luận Thời gian điều trị trung bình 1 vị trí túi của nhóm siêu âm nhanh hơn nhóm tay p 0 001 . ABSTRACT Objectives This single blind clinical trial aims at comparing the effectiveness of the treatment of periodontal disease between a modified ultrasonic tip Insert H2 H4 and hand instruments Gracey curets . Method 12 patients with at least 2 pockets 5mm with 78 sites were randomly divided into 2 groups. The control group comprised 40 sites treated by Gracey Curets and the test group treated .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.