TAILIEUCHUNG - Công văn 478/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng

Công văn 478/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng về việc quản lý đường đô thị | BỘ XÂY DỰNG -------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- Số: 478/BXD-HTKT V/v: Quản lý đường đô thị Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2009 Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc. Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 147/SXD-QLN&HT ngày 17/02/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc về việc quản lý đường đô thị. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Hệ thống đường đô thị là hệ thống đường nằm trong địa giới hành chính nội thành, nội thị được qui định tại Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 2. Quốc lộ, Tỉnh lộ đoạn qua nội thành, nội thị thuộc hệ thống đường đô thị đươc quản lý theo qui hoạch xây dựng đô thị. 3. Đường trong địa giới hành chính ngoại thành, ngoại thị nhưng nằm trong dự kiến mở rộng và phát triển đô thị theo qui hoạch xây dựng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt cần được quản lý như đối với hệ thống đường đô thị. 4. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cấp huyện được qui định tại các Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008, 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định phân công, phân cấp việc quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị cho phù hợp. 5. Trong Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT/BTC-BGTVT ngày 30/01/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải, khái niệm Cơ quan giao thông địa phương là cơ quan chuyên môn được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ quản lý về giao thông trên địa bàn theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 6. Hiện nay Chính phủ đang nghiên cứu điều chỉnh Nghị định 186/2004/NĐ-CP để phù hợp với Luật Giao thông đường bộ mới ban hành, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 hướng dẫn quản lý đường đô thị cho phù hợp với các qui định mới của pháp luật. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, HTKT. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Ngọc Chính

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.