TAILIEUCHUNG - Công văn 500/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Công văn 500/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về chí phí làm đêm tại dự án thuỷ điện Tuyên Quang | BỘ XÂY DỰNG ---------------- Số: 500/BXD-KTXD V/v: Chi phí làm đêm tại dự án thuỷ điện Tuyên Quang CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2009 Kính gửi: Tổng Công ty Sông Đà Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 285TCT/Kte ngày 23/3/2009 của Tổng Công ty Sông Đà về chi phí làm đêm tại dự án thuỷ điện Tuyên Quang. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Chi phí làm đêm thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 được tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây dựng công trình; việc lập dự toán thực hiện theo hướng dẫn trong các Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng tương ứng với từng thời kỳ. Công tác xây lắp có làm đêm hay không tuỳ thuộc vào từng điều kiện cụ thể của từng công trình do cấp có thẩm quyền quyết định; về nguyên tắc, chi phí làm đêm tại dự án thuỷ điện Tuyên Quang được bổ sung thêm, đưa vào giá thành công trình (thuộc nguồn dự phòng trong tổng dự toán), đã được chủ đầu tư và nhà thầu thoả thuận trong hợp đồng và được Bộ Công nghiệp phê duyệt trong Quyết định số 1817/QĐ-BCN ngày 12/7/2006 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu và Hợp đồng Thiết kế - Xây dựng (EPC) dự án Nhà máy thuỷ điện Tuyên Quang là phù hợp. Căn cứ hướng dẫn trên, Tổng Công ty Sông Đà tổ chức thực hiện theo quy định./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, Vụ KTXD, . KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Trần Văn Sơn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.