TAILIEUCHUNG - Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược, nhà máy sản xuất đạn dược, vật liệu nổ do Bộ Quốc phòng quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội | I ỉ. L__ . . jPY BAN NHANDAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỚ HÀ NỘI Độc lập - Tự do Hạnh phúc i CT-UBND HàNội ngày 34 thảng 3 năm 2009 1 j CHỈ THỊ về việc thực hiện qui hoạch xây dựng quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dưực nhà máy sản xuất đạn dưực vật liệu nổ do Bộ Quôc phòng quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội i I Những năm qua công tác qui hoạch xây dựng quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược nhà máy sản xuất đạn dược vật liệu nổ do Bộ Quốc phổng quản lý theo Nghị định số 148 2006 NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ đã được các cấp các ngành các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên ở một số địa phương đơn vị công tác này chửa được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nên gặp nhiều khó khăn trong việc qui hoạch xây dựng quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược nhà máý sản xuất đạn dược vật liệu nồ do Bộ Quốc phòng quản lý. Để thực hiện tốt côrịg tác qui hoạch xây dựng quản lý vành đai an toàn kho đạn dược trong thời giah tới Chù tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở ban ngành các cơ quẩn đơn vị trên địa bàn thành phố Chủ tịch ƯBND các cấp thực hiện một số công việc sau đây II 1. Các Sở ban ngành lực lượng vũ trang UBND các cấp cần nghiên cứu quán triệt các văn bản Nghị định 148 2006 NĐ-CP ngày 04 tháng 12 nãm 2006 của Chính phủ về qui hoạch xây dựng quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạriị dược vật liệu nổ nhà máy sản xuất đạn dược do Bộ Quốc phòng quản lý Thọng tư liên tịch số 08 2008 TTLT-BQP-BTNMT ngày 28 tháng 01 năm 2008 của liên Bộ Quốc phòng - Tài nguyên và Môi trường Thông tư số 25 2008 TT-BQP ngày 06 tháng 3 năm 2008 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 148 2006 NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về qui hoạch xây dựng quàn lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược vật liệụ nồ nhà máy sản xuất đạn dược do Bộ Quốc phòng quản lý. I 2. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có trách nhiệm I -

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.