TAILIEUCHUNG - Công văn 4123/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Công văn 4123/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ định thầu EPC di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc tiểu dự án giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu mới | VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số - 5 VPCP-KTN ---------------------- Hà Nội ngày Ẩ 3 tháng 6 năm 2009 V v chi định thâu EPC di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc tiểu dự án giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu -------_------- Kính gửi CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ CỘNG VAN Ì ÊN Ngày. 4í .tháng. .năm . Q. Kính chuyên . Bộ Giao thông vận tải Bộ Ke hoạch và Đầu tư ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Đương văn bản số 1356 ƯBND-SX ngày 22 tháng 5 năm 2009 về việc chỉ định thầu EPC di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng cầu Đồng Nai mới Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thực hiện theo các văn bản số 1339 TTg-KTN ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu một số công việc thuộc công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng cầu Đồng Nai mới và công văn sổ 2394 BGTVT-CQLXD ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của chủ đầu tư đổi với tiểu dự án giải phóng mặt bằng cầu Đồng Nai. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và các cơ quan liên quan biết thực hiện. . Nơi nhận - Như trên - Thủ tướng PTTg Nguyễn Sinh Hùng PTTg Hoàng Trung Hải - UBND tỉnh Đồng Nái - VPCP BTCN cac PCN Vãn Trọng Lý Phạm Viết Muôn các Vụ TH cổng TTĐT - Lưu VT KTN 4 . HH iS KT. Bộ TRƯỞNG CHỈI .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.