TAILIEUCHUNG - Công văn 1122/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Công văn 1122/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá hợp đồng 01 - Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội | BỘ XÂY DỰNG ----------------- Số 1122 /BXD-KTXD V/v: Điều chỉnh giá hợp đồng số 01-Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2009 Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 2219/BGTVT-QLXD ngày 13/4/2009 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh giá hợp đồng số 01-Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Việc điều chỉnh giá hợp đồng số 01-Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng đã có các văn bản số 206/BXD-KTXD ngày 13/12/2006; văn bản số 284/BXD-KTXD ngày 21/2/2008 và văn bản số 1370/BXD-KTXD ngày 11/7/2008. Tuy nhiên theo các văn bản số 7853/VPCP-KTN ngày 17/11/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh giá đối với dự án sử dụng vốn ODA của JBIC của ngành giao thông vận tải; văn bản số 8183/VPCP-KTN ngày 28/11/2008 của Văn phòng Chính phủ về tính bù giá vật liệu tăng cao cho gói thầu số 1, Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội; văn bản số 2219/BGTVT-QLXD của Bộ Giao thông vận tải và văn bản số 519/PMUTL-DA1 ngày 26/3/2009 của Ban quản lý dự án Thăng Long, Bộ Xây dựng nhận thấy trường hợp áp dụng công thức điều chỉnh giá theo nội dung hợp đồng còn nhiều bất cập (như ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 577/BGTVT-KHĐT ngày 25/11/2008), thì Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng chỉ số giá riêng của thép để áp dụng công thức điều chỉnh giá đã qui định trong hợp đồng đối với gói thầu số 1, Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội. Bộ Giao thông vận tải căn cứ ý kiến nêu trên để kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định và chỉ đạo các đơn vị thực hiện./. Nơi nhận: Như trên; Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); Lưu VP, VKT, KTXD, S(8). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đã ký Trần Văn Sơn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.